08:16, Ngày 22/10/2017
     
 

Văn bản nội bộ

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học

24/04/2007 12:00 SA.   2894 lượt xem
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
           __________________                        __________________________
  
         Số: 180 /QĐ-QLKH                  Hà Nội, ngày 23   tháng 4   năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
 
            - Căn cứ vào Điều 39- Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo.
            - Căn cứ vào Quy định về hoạt động KH&CN trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT, ban hành theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
            - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của trường.
            - Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
    Điều I: Giải thể Hội đồng khoa học Trường CĐSP Nhạc - Hoạ TW, ban hành theo Quyết định số 360/QĐ- NCKH, ngày 27/8/2002. Nay thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương và cử các ông, bà có tên sau đây tham gia.
 
1. TSKH. Phạm Lê Hoà        
- Hiệu trưởng                
Chủ tịch HĐ.
2. CN. Vũ Văn Hậu
- Phó Hiệu trưởng
Uỷ viên HĐ.
3. Ths. Trần Văn Quảng     
- Q.Trưởng phòng QLKH&HTQT
Uỷ viên- TKHĐ.
4. TS. Nguyễn Hải Thập
- Bộ GD&ĐT
Uỷ viên HĐ.
5. PGS. Lê Anh Vân
- Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội
Uỷ viên HĐ.
6. PGS.TS. Phạm Văn Linh
- Vụ trưởng Vụ tuyên truyền & Hợp tác quốc tế - Ban tư tưởng -Văn hoá TW
Uỷ viên HĐ.
7. Ths. Lê Anh Tuấn
- Viện CL&CT Giáo dục
Uỷ viên HĐ.
8. Ths. Nguyễn Ngọc Ân
- Viện CL&CT Giáo dục
Uỷ viên HĐ.
9. Ths. Nguyễn Thị Bích Lợi
- Phó TP.QLKH&HTQT
Uỷ viên HĐ.
10. Ths. Nguyễn Quang Hải 
- Phó Trưởng phòng Đào tạo
Uỷ viên HĐ.
11. Ths. Đinh Thị Hà            
- Phó Trưởng phòng Đào tạo   
Uỷ viên HĐ.
12. Ths. Nguyễn Tố Mai     
- Q.Trưởng khoa SP Âm nhạc  
Uỷ viên HĐ.
13. Ths. Trịnh Hoài Thu       
- Phó Trưởng khoa SP Âm nhạc
Uỷ viên HĐ.
14. Ths. Đào Đăng Phượng 
- Phụ trách khoa QLVHNT     
Uỷ viên HĐ.
15. Ths. Trần Đình Tuấn       
- Q.Trưởng khoa SP Mỹ thuật  
Uỷ viên HĐ.
16. Ths. Đoàn Mỹ Hương   
- Khoa SP Mỹ thuật
Uỷ viên HĐ.
17. Ths. Bạch.T. Lan Anh
- Khoa KTĐC
Uỷ viên HĐ.

 

 
   Điều II. Hội đồng khoa học & đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về :
            - Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.
            - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.
 
    Điều III. Các ông, bà Trưởng các đơn vị trong Trường và các đương sự có tên ở    điều I, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
   - ĐU, BGH (để báo cáo);
    - Các đơn vị;                                                               Đã ký
    - Các đương sự;
    - Lưu: VT, P.QLKH& HTQT.
 
 
                                                                        TSKH. Phạm Lê Hoà