08:19, Ngày 22/10/2017
     
 

Văn bản nội bộ

Quyết định Thành lập Hội đồng thi, xét tốt nghiệp

11/04/2007 12:00 SA.   2123 lượt xem
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ________________                         ____________________________
 
              Số: 154 /QĐ-ĐT                     Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng thi, xét tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Âm nhạc, Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật. Hệ chính quy, khóa 2004-2007
(K35 tại trường và K8 tại Thanh Hoá, K3 tại Ninh Bình, K2 tại Thái Bình, K1 tại Yên Bái)
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW
 
            Căn cứ quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu trong “Điều lệ Trường Đại học” ban hành theo Quyết định 153/2003/QĐ-TTg, ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
            Căn cứ quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quyết định số 25//QĐ/GD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ GD&ĐT.
            Căn cứ quyết định số 02/2004/QĐ/BGD&ĐT và công văn 11132/ĐH&SĐH hướng dẫn bổ sung.
            Căn cứ kế hoạch năm học 2006-2007, biên bản Hội nghị đào tạo ngày 05/4/2007 và đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
                                                    
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi, xét tốt nghiệp khóa 2004 – 2007, Hệ CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật chính quy và cử các Ông, Bà có tên sau tham gia Hội đồng (HĐ):
 
1.       Ông Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ.
2.       Ông Vũ Văn Hậu, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐ.
3.       Ông Lê Tạo, Hiệu trưởng CĐ VHNT Thanh Hoá, Phó Chủ tịch HĐ.
4.       Ông Vũ Xuân Oánh, Hiệu trưởng CĐSP Ninh Bình, Phó Chủ tịch HĐ.
5.       Ông Dương Thanh Tùng, Hiệu trưởng CĐ VHNT Thái Bình, Phó Chủ tịch HĐ.
6.       Ông Hà Lâm Kỳ, Hiệu trưởng TH VHNT Yên Bái, Phó Chủ tịch HĐ.
7.       Ông Trần Công Hiệu, Trưởng phòng Đào tạo, Uỷ viên Thường trực .
8.       Ông Nguyễn Quang Hải, Phó trưởng phòng Đào tạo, Uỷ viên Thư ký.
9.       Bà Nguyễn Thị Tố Mai, Quyền trưởng khoa SP Âm nhạc, Uỷ viên.
10.   Ông Trần Đình Tuấn, Quyền trưởng khoa SP Mỹ thuật, Uỷ viên
11.    Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng Khoa Tại chức, Uỷ viên.
12.    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa Kiến thức đại cương, Uỷ viên
13.   Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng phòng ĐT, CĐ VHNT Thanh Hoá, Uỷ viên Thư ký.
14.   Bà Nguyễn Thị Hà,Trưởng phòng ĐT, CĐSP Ninh Bình, Uỷ viên Thư ký.
15.   Ông Phạm Long Độ, Trưởng phòng ĐT, CĐ VHNT Thái Bình, Uỷ viên Thư ký.
16.   Bà Vũ Thị Nga, Phó Hiệu trưởng TH VHNT Yên Bái, Uỷ viên Thư ký.
 
Điều 2. Thành lập các tiểu ban chấm thi:
I.Tiểu ban chấm thi Âm nhạc:
1.   Chấm thi Thực hành Âm nhạc tổng hợp: 9 giám khảo – Bố trí thành 3 tổ chấm.
2.   Chấm thi Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp: 3 giám khảo.
II.Tiểu ban chấm thi Mỹ thuật:
   1. Chấm thi Vẽ tranh đề tài: 5 giám khảo
   2. Chấm thi Lý thuyết Mỹ thuật tổng Hợp:   3 giám khảo
- Các Khoa giới thiệu giám khảo chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi lựa chọn và quyết định .
- Tiểu ban chấm thi Thực hành kỹ năng Âm nhạc tổng hợp sẽ chấm trực tiếp tại 5 địa điểm.
- Các tiểu ban chấm các bài thi: Lý thuyết tổng hợp của âm nhạc, mỹ thuật và bài Vẽ tranh đề tài sẽ chấm tập trung tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
 
Điều 3. Đề thi:
I. Số lượng đề:
   1. Các môn Khoa học Mác - Lê nin:     6 đề + đáp án
   2. Lý thuyết âm nhạc tổng hợp     :     3 đề + đáp án
   3. Lý thuyết mỹ thuật tổng hợp     :      3 đề + đáp án.
   4. Thực hành âm nhạc tổng hợp    :     1 bộ đề (20 câu hỏi + đáp án).
   5. Vẽ tranh đề tài                           :    01 văn bản đề thi .
II. Ra đề thi:
            + Các Khoa giới thiệu người ra đề. Khoa SP Mỹ thuật hoàn thành văn bản đề thi Vẽ tranh đề tài và phổ biến cho sinh viên trước khi đi thực tế chuyên môn.
            + Chủ tịch Hội đồng thi lựa chọn, biên tập và quyết định.
 
Điều 4. Tổ chức thi:
            + Các bài thi: Các môn Khoa học Mác – Lê nin, Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp, Lý thuyết Mỹ thuật tổng hợp,Vẽ tranh đề tài sẽ thi cùng thời gian ở cả 5 địa điểm thi.
            + Hội đồng thi phân công trách nhiệm tổ chức thi ở 5 địa điểm thi (Chịu trách nhiệm chuyển giao đề thi đến địa điểm thi, đảm bảo các yêu cầu về coi thi, chấm thi, đưa bài thi đã làm thủ tục bảo mật về trường).
            + Ban Thư ký Hội đồng thi chuẩn bị giấy thi cho từng điểm thi; chịu trách nhiệm làm phách, tổng hợp kết quả thi; chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho tổ chức thi và chấm thi...
 
Điều 5. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm xem xét, căn cứ quy chế đào tạo, thực tế và các vấn đề đã được thống nhất trong hội nghị chuyên môn lập kế hoạch tổ chức thi, đề xuất với chủ tịch Hội đồng thành lập các tiểu ban chấm thi, các văn bản quy định về thi và nội dung thi, tiến hành chỉ đạo tổ chức thi.
 
Điều 6. Các Ông/ Bà Trưởng phòng Đào tạo, các đơn vị trong, ngoài trường và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;                                                                  đã ký
- Như điều 6;
- Lưu VT,ĐT.                                                  Phạm Lê Hoà