08:22, Ngày 22/10/2017
     
 

Thông báo

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2012 trường ĐHSP Nghệ thuật TW

14/03/2012 3:44 CH.   12786 lượt xem

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ____________________                               ____________________________

            Số: 223 /TB-ĐHSPNTTW                                    Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển viên chức năm 2012

 

            Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1004/BGDĐT -TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2011 về việc tổ chức thi tuyển viên chức; Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2010; trên cơ sở nhu cầu và khả năng thực tế hiện nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo nội dung và kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2012 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

            - Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

            - Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cam kết làm việc lâu dài tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nếu trúng tuyển;

            - Thành thạo tin học về lĩnh vực dự thi;

            - Có sức khỏe tốt, ngoại hình thích hợp trong môi trường sư phạm; không nói ngọng, nói lắp hoặc có các khuyết tật khác;

            - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

            - Các chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

            - Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN VÀ YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO

            1. Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ: 13 chỉ tiêu.

            - Giảng viên Thanh nhạc. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Thanh nhạc từ loại khá trở lên; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            - Giảng viên Nhạc cụ. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Organ, Piano, Accordeon và Guitar từ loại khá trở lên; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            - Chuyên viên văn phòng khoa. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành SP Âm nhạc; thành thạo tin học văn phòng.

            2. Khoa Văn hóa - Nghệ thuật: 15 chỉ tiêu.

            - Giảng viên ngành Quản lý văn hóa. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ hoặc đang theo học cao học các ngành về Văn hóa - Nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            - Giảng viên ngànhThiết kế thời trang. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ  hoặc  đang theo học cao học các ngành Mỹ thuật, Thiết kế thời trang và công nghệ may thời trang; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            -  Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ  hoặc  đang theo học cao học các ngành về Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            - Chuyên viên văn phòng. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành về Văn hóa - Nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

3. Khoa Giáo dục đại cương: 05 chỉ tiêu

- Giảng viên giáo dục thể chất. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Giáo dục thể chất; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giảng viên tiếng Anh. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giảng viên Tâm lý học - Giáo dục. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ hoặc đang theo học cao học đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Chuyên viên văn phòng khoa. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

4. Khoa Sư phạm Mỹ thuật: 01 chuyên viên văn phòng khoa. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành SP Mỹ thuật; thành thạo tin học văn phòng.

5. Khoa Mỹ thuật cơ sở: 05 chỉ tiêu.

            - Giảng viên Mỹ thuật. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ hoặc đang theo học cao học đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

            - Chuyên viên văn phòng. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

6. Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết: 05 chỉ tiêu.

- Giảng viên lý luận âm nhạc. Yêu cầu: Trình độ thạc sĩ hoặc đang theo học cao học đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giảng viên văn hóa học. Yêu cầu: Trình độ thạc sĩ hoặc đang theo học cao học đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giảng viên thanh nhạc. Yêu cầu: Trình độ thạc sĩ hoặc đang theo học cao học đúng chuyên ngành; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Chuyên viên văn phòng khoa. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

            7.  Phòng Đào tạo: 07 chỉ tiêu.                      

             Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành về Văn hóa - Nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

8.  Phòng Hành chính - Tổng hợp: 05 chỉ tiêu

            - Chuyên viên làm công tác tổng hợp. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy; thành thạo tin học văn phòng.

            - Chuyên viên làm công tác Văn thư  - Lưu trữ. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Văn thư - Lưu trữ; thành thạo tin học văn phòng.

            - Chuyên viên làm công tác tại Ban quản lý dự án. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, xây dựng; thành thạo tin học văn phòng.

            9. Phòng Tổ chức cán bộ: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy; thành thạo tin học văn phòng.

10. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04 chỉ tiêu. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, ngân hàng, quản trị tài chính hoặc tương đương, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán; thành thạo tin học văn phòng.

11. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: 04 chỉ tiêu. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học  các ngành Văn hóa - Nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; thành thạo tin học văn phòng.

12. Phòng Quản trị thiết bị: 01 chuyên viên CNTT. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành CNTT.

13. Phòng Hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng làm công tác báo chí, truyền thông; thành thạo tin học văn phòng.

14. Trung tâm ứng dụng và phát triển nghệ thuật: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành về Văn hóa - Nghệ thuật; thành thạo tin học văn phòng.

15. Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Thư viện: 04 chỉ tiêu.

- Chuyên viên CNTT. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành CNTT.

- Thư viện viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện; thành thạo tin học văn phòng.

- Thư viện viên sách ngoại văn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh; thành thạo tin học văn phòng.

 III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN                               

            1. Môn kiến thức chung (hệ số 1):

            - Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề về công tác giáo dục và đào tạo ở trường đại học.

            -  Thời gian thi: 180 phút.       

            -   Môn thi viết được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu xét tuyển là từ 50 điểm trở lên.

            2. Môn ngoại ngữ (điểm điều kiện):

            -  Thi viết 01 bài một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

            - Bài thi được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu xét tuyển là từ 50 điểm trở lên.

            3. Môn tin học văn phòng (điểm điều kiện):

            -  Thi thực hành trên máy 01 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm.

            + Đối với ngạch giảng viên: Tin học thi trình độ B (Word, PowerPoint). Hình thức thi: thực hành. Thời gian thi: 30 phút;

            + Đối với ngạch chuyên viên/kế toán viên: Tin học thi trình độ B (Word, Excel). Hình thức thi: thực hành. Thời gian thi: 30 phút.

         - Bài thi được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu xét tuyển cầu là từ 50 điểm trở lên.

            4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

            4.1. Bài thi viết (hệ số 2): Về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.  Môn thi viết được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu xét tuyển: từ 50 điểm trở lên. Thời gian thi: 180 phút.

            4.2. Thi vấn đáp (hệ số 1):

            -  Đối với ngạch giảng viên: giảng 1 trong 15 tiết của môn học đã đăng ký theo quy định của Hội đồng.

            -  Đối với ngạch chuyên viên/kế toán viên: thuyết trình một trong các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn dự tuyển theo quy định của Hội đồng.

              Thời gian chuẩn bị, trình bày không quá 30 phút. Ứng viên được phép sử dụng thiết bị hỗ trợ như: bảng, máy tính, Projector, Overhead,... Sau khi trình bày, ứng viên phải trả lời một số câu hỏi của Ban giám khảo.

             Môn thi vấn đáp được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu xét tuyển: từ 50 điểm trở lên.

IV. XÉT TRÚNG TUYỂN

            - Người trúng tuyển là người: Dự thi đủ các môn; Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên; Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

            - Điểm xét tuyển là tổng số điểm của phần thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng điểm ưu tiên theo quy định.

            - Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Người có tổng số điểm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn; nếu tổng điểm môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức xét đến các điều kiện ưu tiên (như Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;...) hoặc tiến hành phỏng vấn thêm để quyết định người trúng tuyển.

V.  ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

            Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn trong kỳ thi như sau:

            1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

            a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

            b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài (một trong năm thứ tiếng theo quy định) ở Việt Nam.

        2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

        3. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng.

VI. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

            1. Hồ sơ dự tuyển:

            -  Đơn xin dự tuyển (theo mẫu:  Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT - BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

             - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

             -  Bản sao giấy khai sinh.

              - Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để công tác (do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ).

 -  Bản chụp công chứng các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có liên quan khác. (Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

 -  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 -  02 ảnh cỡ 4cm x 6cm (chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

-  02 phong bì thư có dán tem (ghi rõ họ, tên và địa chỉ người nhận).

2. Lệ phí:

 -  Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000đ/01 bộ hồ sơ.

             -  Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/01 thí sinh /01 lần dự thi.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

            1. Thời gian thi tuyển: Theo dõi trên Website của trường (http://www.spnttw.edu.vn)

            2. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 28  tháng  3 năm 2012 đến 17h00 ngày 27  tháng 4 năm 2012.

            3.  Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

            * Lưu ý:

            - Hồ sơ dự tuyển các ứng viên mua tại bộ phận thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (phát hành hồ sơ: dự kiến ngày 26 tháng 3 năm 2012)

            - Các ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức, không nhận hồ sơ qua trung gian, chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đủ giấy tờ theo quy định. Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển và không trúng tuyển.

            - Các thông tin liên quan về thi tuyển viên chức được cập nhật trên Website của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW: http://www.spnttw.edu.vn (Mục Thông báo). 

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Km 9 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 04.38544468; 0912.206.919.

 

                                                                                   CHỦ TỊCH HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

   - Bộ GD & ĐT {để báo cáo};

   - ĐU, BGH, các đơn vị;                                                                    (đã ký)

   - Lưu VT.

                                                                                                        Phạm Lê Hòa

Xem thêm