09:09, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Trần Xuân Lực và Dương Hồng Nhung

29/08/2017 10:23 SA.   220 lượt xem

                     BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 28/8/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên Trần Xuân Lực và Dương Hồng Nhung - khóa III chuyên nghành Quản lý văn hóa.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

 

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng;  Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng; TS. Nguyễn Thị Thu Hà; PGS.TS. Đinh Gia Lê; TS. Đỗ Quang Minh; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài 1: Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 Học viên: Trần Xuân Lực

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quang Minh

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động Nhà văn hóa 3 - 2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Học viên: Dương Hồng Nhung

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

Tóm tắt nội dung: Luận văn phân tích, đánh giá và chỉ ra những yếu tố tác động làm hạn chế hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng quản lý hoat động tại Nhà văn hóa 3 - 2; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của công tác quản lý tại cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Khá.