09:00, Ngày 19/11/2017
     
 

Thông báo

Phát Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm khoá 14

08/09/2017 4:28 CH.   198 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & PT NGHỆ THUẬT

 


Số: 15/TB- TTƯD&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 9  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phát Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm khoá 14

 


Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật sẽ phát chứng chỉ cho học viên lớp Nghiệp vụ Sư phạm K14, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: là học viên lớp Nghiệp vụ Sư phạm K14, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 05/9/2017 – 15/9/2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, tầng 1 nhà A1, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

3.    Yêu cầu:

- Học viên trực tiếp đến nhận chứng chỉ tại trung tâm theo đúng thời gian nêu.

- Học viên mang theo chứng minh nhân dân; Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, thạc sĩ.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

-  Ban Giám hiệu (báo cáo);

-  Các đơn vị (phối hợp);

-  Ban biên tập Website của trường;

- Lưu TTƯD&PTNT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Đinh Gia Lê