09:01, Ngày 19/11/2017
     
 

Đổi mới giáo dục ĐH

Đổi mới dạy học Mĩ thuật theo định phát triển năng lực và suy nghĩ về đào tạo giáo viên phổ thông

30/08/2017 9:51 SA.   530 lượt xem

Mô hình giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam trong thời kỳ mới

07/08/2017 4:31 CH.   161 lượt xem

Hiệu quả và sự lan toả của Dự án Giáo dục Mĩ thuật, đáp ứng được nhu cầu thực tế và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

28/07/2017 12:46 CH.   318 lượt xem

Giáo dục Mỹ thuật trong giai đoạn đổi mới

24/06/2017 8:57 CH.   420 lượt xem

Giáo dục Nghệ thuật trong chương trình phổ thông đổi mới

24/06/2017 8:18 SA.   1118 lượt xem

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tích cực thực hiện chỉ đạo về đổi mới đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

01/06/2017 9:07 SA.   463 lượt xem

Văn bản - biểu mẫu 3 công khai kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

13/06/2014 8:28 SA.   2122 lượt xem

Giải quyết bài toán 50% giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

13/06/2012 11:02 CH.   2873 lượt xem
Tổng số giảng viên ĐH, CĐ ở nước ta đến nay là 77.500 người, trong đó 50% giảng viên các cơ sở giáo dục đại học chưa có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Dự thảo Luật Giáo dục Đại học đã đưa ra giải pháp để giải bài toán này.