19:18, Ngày 21/09/2017
     
 

Khảo thí và ĐBCLGD