08:19, Ngày 22/10/2017
     
 

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TR­ƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

              _________                                                              ___________________

        

THÔNG BÁO

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009

 

- Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW;

- Căn cứ cuộc họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW ngày 08/08/2009;

     Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo điểm chuẩn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009:

 

I. Hệ Đại học:

1. Đại học Sư phạm Âm nhạc: 25.5 điểm

2. Đại học  Sư phạm Mỹ Thuật: 24.5 điểm

3. Đại học Thiết kế thời trang: 31 điểm

4. Đại học Quản lý văn hoá : 19 điểm

II. Hệ Cao đẳng (xét tuyển những thí sinh đã dự thi ngành ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW):

      1. Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc: 21 điểm

      2. Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật: 20.5 điểm

 

                                            Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                Chủ tịch HĐTS

                                                                          (Đã ký)

 

                                                         TSKH.  PHẠM LÊ HOÀ