Hoạt động đào tạo

Kế hoạch năm học 2010 - 2011, Thời khóa biểu, sơ đồ phòng học học kỳ II năm học 2010 - 2011 trường ĐHSP Nghệ thuật TW

25 Tháng Hai 2011

1.   Kế hoạch năm học 2010 - 2011 trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Download

2.   Thời khóa biểu, sơ đồ phòng học lý thuyết học kỳ II năm học 2010 - 2011

Download

3.   Thời khóa biểu, sơ đồ phòng học thực hành học kỳ II năm học 2010 - 2011

Download