Tuyển sinh đại học

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng hệ chính quy năm 2012

28 Tháng Chín 2012

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   

       Số:       /TB- ĐHSPNTTW-ĐT                      Hà Nội, ngày  27   tháng 9  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng hệ chính quy năm 2012

     

      Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng năm 2012 như sau:    

STT

Ngành thi

Mã ngành

Điểm

 trúng tuyển NV 2

1

ĐHSP Âm nhạc

C140221

15.00

2

ĐHSP Mỹ thuật

C140222

20.00

 

(Điểm đã nhân hệ số các môn Năng khiếu, Danh sách thí sinh trúng tuyển được đăng trên Website của nhà trường)

 

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 043.8547301 - Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

                                                                                            CHỦ TỊCH HĐTS

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để b/c);                                                                     (Đã ký)

- Hiệu trưởng (để bc);                                                                   

- Website (đăng thông báo);

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                    PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa