Tuyển sinh đại học

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2012

03 Tháng Mười 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số:     943    /TB-ĐHSPNTTW- ĐT                                   Hà Nội, ngày  03  tháng  10  năm 2012

  

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2012

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hệ chính quy và vừa làm vừa      học năm 2012 với các nội dung như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng chuyên ngành đăng ký dự thi và tương đương, theo Quy định của Bộ GD& ĐT

3. Ngành dự thi và các môn thi:

 

 

STT

Ngành học

Khối thi quy ước

Mã ngành quy ước

Chỉ tiêu

(dự kiến)

 

Ghi chú

 

I

Hệ đào tạo liên thông chính quy

từ CĐ lên ĐH

 

 

 

1. ĐHSP Âm nhạc:

Môn thi:

- Kiến thức âm nhạc tổng hợp (180 phút)

- Thanh nhạc/ Nhạc cụ (Thi theo thứ tự phòng thi)

 2. ĐHSP Mỹ thuật:

Môn thi:

- Kiến thức mỹ thuật tổng hợp (180 phút)

- Bố cục (240 phút)

1

ĐHSP Âm nhạc

N

D140221

60

2

ĐHSP Mỹ thuật

H

D140222

60

II

Hệ đào tạo liên thông VLVH

từ CĐ lên ĐH

 

 

 

1

ĐHSP Âm nhạc

N

D140221

60

2

ĐHSP Mỹ thuật

H

D140222

60

       

 4. Thời gian nộp hồ sơ (Hồ sơ theo mẫu quy định): Từ ngày 05 tháng 10 năm 2012 đến 17h00 ngày 31 tháng 10 năm 2012. Tại Phòng Đào tạo, Tầng 4,  Khu hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 043.8547301. Website: http://wwwspnttw.edu.vn

        5. Thời gian thi (Dự kiến): Tháng 11 năm 2012

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố

Hà Nội;  ĐT: 043.854 73 01; Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn

                

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

       Nơi nhận:

       - BGH (để báo cáo);

       - Ban biên tập Website;

       - Lưu VT, ĐT.                                                                 PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà