Hoạt động đào tạo

Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT tại trường có tổ chức thi

03 Tháng Tư 2013

Số tư liệu: 312/KTKĐCLGD-TS
Ngày ban hành: 02-04-2013
Tệp đính kèm:  312KTKD.doc

Kính gửi: - Các đại học, học viện,
                         - Các trường đại học, cao đẳng,
                        - Các sở giáo dục và đào tạo.   

Thực hiện lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi từ ngày 12/4/2013 đến 17.00 giờ ngày 19/4/2013.

Tuy nhiên, ngày 19/4/2013 là ngày nghỉ lễ, vì vậy thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi thực hiện đến 17.00 giờ ngày 22/4/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi và thí sinh biết thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu Cục KT.

 

 

 KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã kí)

 

Trần Văn Nghĩa