Hoạt động nghiên cứu

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014

10 Tháng Năm 2013

 

Số tư liệu: 2905/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành: 06-05-2013
Tệp đính kèm:  2905KHCN.zip

 

Kính gửi:

Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng
các viện và trung tâm nghiên cứu

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: 

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài/nhiệm vụ trong Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

- Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ: 12 bản lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.