Hoạt động đào tạo

Quyết định 748, 749/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2019 – 2013 Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

25 Tháng Sáu 2013

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 748/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2019 – 2013  Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 749/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2019 – 2013  Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW