Tuyển sinh đại học

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2013

15 Tháng Tám 2013

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Số:  939/TB- ĐHSPNTTW-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 8  năm 2013

 

                   

 

THÔNG BÁO

 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

     

            Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

1. Đại học hệ chính quy

STT

Ngành thi

Mã ngành

Khối

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

D140221

N

24.0

2

ĐHSP Mỹ thuật

D140222

H

30.0

3

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

N

24.5

4

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

H

28.5

5

ĐH Thiết kế Thời trang

D210404

H

28.0

6

ĐH Thiết kế Đồ họa

D210403

H

33.0

 

(Điểm đã nhân hệ số các môn Năng khiếu)

 

2. Đại học liên thông hệ chính quy

 

STT

Ngành thi

Mã ngành

Khối

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

D140221

N

25.5

2

ĐHSP Mỹ thuật

D140222

H

31.0

3

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

N

28.0

 

(Điểm đã nhân hệ số các môn Năng khiếu)

        Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 043.8547301 - Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để b/c);

- Hiệu trưởng (để bc);

- Website (đăng thông báo);

- Lưu VT, ĐT.

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm