Hoạt động đào tạo

Quyết định 954, 955/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 16 tháng 8 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2013 (bổ sung) Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

17 Tháng Tám 2013

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 954/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 16 tháng 8 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 (bổ sung) Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 955/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 16 tháng 8 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW (hệ liên thông chính quy)