Hoạt động đào tạo

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp K42CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật

18 Tháng Mười Hai 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_________

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

____________________

 

Số:  1728  /KH-ĐHSPNTTW-ĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2013

   

QUY ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI  TỐT NGHIỆP

K42 CĐSP ÂM NHẠC, CĐSP MỸ THUẬT

 

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật, Hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thi tốt nghiệp, kế hoạch tổ chức thi như sau:

 

A. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP

 

 

I. MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Hình thức thi: Thi viết - thời gian làm bài 120 phút.

2. Tài liệu học tập: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh- Bộ GD và ĐT- NXB Chính trị Quốc gia- HN- 2012.

3. Nội dung thi: Gồm 2 phần:

+ Kiến thức cơ bản.

+ Vận dụng tổng hợp.

3.1.  Kiến thức cơ bản:

+ Vấn đề 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Vấn đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Vấn đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Vấn đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

+ Vấn đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa (Phần IV vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay).

3.2. Kiến thức vận dụng tổng hợp:

Sinh viên vận dụng những vấn đề đã tiếp thu trong quá trình học tập các môn Khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng, liên hệ với thực tiễn đất nước, với ngành học và sự phấn đấu rèn luyện của bản thân.

II/ CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:

 

 

1. CĐSP ÂM NHẠC:  Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần để dự thi:

1.1

. Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp:

 

- Nội dung: Phân tích tổng hợp một tác phẩm cụ thể với yêu cầu làm rõ:

     

+ Phương pháp xây dựng tác phẩm và giá trị nghệ thuật.

+ Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm khi giảng dạy tác phẩm.

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 120 phút.

1.2. Thực hành Âm nhạc tổng hợp:

            - Nội dung: Từ một ca khúc cụ thể người thi phải làm rõ:

+ Xướng âm.

+ Viết hoà thanh, âm hình đệm (có bài viết nháp để nộp).

+ Hát và tự  đệm  bằng đàn Oocgan hoặc Ghi ta.

+ Trình bày nội dung, hình thức  âm nhạc, giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.

+ Phương pháp dạy học tác phẩm này ở trường THCS .

            - Hình thức thi: Vấn đáp.

 

- Thời gian thi:

+ Chuẩn bị: 45 phút  

                            

           + Trình bày: Không quá 15 phút.

            -

Giới hạn: Các ca khúc trong sách giáo khoa Âm nhạc 6,7,8, nhà xuất bản Giáo dục năm 2004, kể cả các bài hát bổ sung và thay thế, hoặc dùng cho ngoại khoá ở phần phụ lục cuốn sách.

2. CĐSP MỸ THUẬT: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần để dự thi:

 

2.1. Lý thuyết Mỹ thuật tổng hợp :

 

- Nội dung: Phân tích một tác phẩm Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc với yêu cầu làm rõ:

     

            + Giá trị nội dung.

+ Giá trị nghệ thuật.

+ Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm khi giảng dạy tác phẩm.

 

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 120 phút

- Giới hạn: Các tác phẩm ở phần Thường thức Mỹ thuật trong chương trình Mỹ thuật lớp 6,7,8.

2.2. Thực hành Mỹ thuật tổng hợp:

- Nội dung : Vẽ tranh theo đề tài.

       

+ Sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng đã được học tập và tài liệu ghi chép ở đợt thực tế chuyên môn để làm bài thi.

+ Chất liệu: Bột màu.

+ Kích thước bài vẽ: Chiều rộng không nhỏ hơn 55 cm x  chiều dài không lớn hơn 75 cm.

+ Chiều rộng của “Bo”: 10 cm.

- Thời gian làm bài: 16 tiết (Thi trong 2 ngày)

 

            - Hình thức làm bài: Sinh viên tập trung làm bài thi tại địa điểm do Hội đồng thi tốt nghiệp quy định.

 

 

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

 

- CĐSP Âm nhạc: 20 sinh viên.

- CĐSP Mỹ thuật: 14 sinh viên.

I. XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP:

Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp: Tuần từ ngày 05 đến 09/5/2014.

II. LỊCH THI: Tuần từ ngày 19 đến 23/05/2014.

III. CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:

Hội đồng thi tốt nghiệp trực tiếp chỉ đạo các Ban giúp việc chuẩn bị các công việc, các khoa thực hiện theo đúng nội dung để kỳ thi được đảm bảo chất lượng và đúng quy chế:

+ Các khoa chủ động tổ chức phổ biến cho sinh viên kế hoạch thi, nội dung thi và các thông báo khác.

+  Ban Coi thi: Yêu cầu các khoa nộp danh sách phân công cán bộ coi thi tốt nghiệp  trong thời gian từ ngày 05 đến 09/05/2014.

+ Ban Thư ký: Lập kế hoạch thi, dự trù kinh phí; chuẩn bị văn phòng phẩm, hồ sơ thi, hoàn thành kết quả thi.

+ Ban Cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng bảo vệ khoá luận, phòng thi, phòng chấm thi và các thiết bị phục vụ thi (đàn, điện, ánh sáng, nước), tổ chức bảo vệ khu vực thi theo yêu cầu. Chuẩn bị kinh phí theo dự trù.

IV. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP: Hội đồng họp xét tốt nghiệp tuần từ ngày 02 đến 06/6/2014.

Đề nghị các Phòng, Ban, Khoa trong trường nghiên cứu kế hoạch, phối hợp thực hiện để kỳ thi đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

   - Ban giám hiệu;                                                                             (Đã ký)

   - TTGD;                                                                                

   - Các Phòng, Ban, Khoa (để thực hiện);

   - Lưu VT, ĐT.

                                                                                             PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa