Hoạt động đào tạo

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp K5 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K4 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa và K1 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy

18 Tháng Mười Hai 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_________

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

____________________

 

 Số:  1727  /KH-ĐHSPNTTW-ĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2013

 

 

QUY ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI  TỐT NGHIỆP

K5 ĐHSP ÂM NHẠC, ĐHSP MỸ THUẬT

 K4 ĐH THIẾT KẾ THỜI TRANG, ĐH QUẢN LÝ VĂN HOÁ VÀ

K1 ĐH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA HỆ CHÍNH QUY

 

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hoá và ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy, Hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thi tốt nghiệp, kế hoạch tổ chức thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp như sau:

 

        A. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP

 

 

I/ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:

1. Hình thức thi: Thi viết - thời gian làm bài 120 phút.

2. Tài liệu học tập: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh- Bộ GD và ĐT- NXB Chính trị Quốc gia - HN- 2009.

3. Nội dung thi: Gồm 2 phần:

+ Kiến thức cơ bản.

+ Vận dụng tổng hợp.

3.1. Kiến thức cơ bản:

+ Vấn đề 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Vấn đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Vấn đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Vấn đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

+ Vấn đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa (Phần IV vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay).

3.2.  Kiến thức vận dụng tổng hợp :

Sinh viên vận dụng những vấn đề đã tiếp thu trong quá trình học tập các môn Khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng, liên hệ với thực tiễn đất nước, với ngành học và sự phấn đấu rèn luyện của bản thân.

II/ Các môn chuyên ngành:

 (Dành cho sinh viên không làm khóa luận)

1. ĐHSP ÂM NHẠC: 

1.1.  Kiến thức Âm nhạc tổng hợp:

- Nội dung: Các kiến thức về Lý thuyết Âm nhạc, Lịch sử Âm nhạc, Hoà thanh, Phân tích tác phẩm …..

- Hình thức thi: Viết

- Thời gian thi: 180 phút

1.2. Thực hành Âm nhạc tổng hợp:

- Nội dung:

+ Xướng âm, hát, tự đệm đàn và nêu phương pháp giảng dạy một ca khúc (cho người lớn).

+ Phân tích 1 tiểu phẩm khí nhạc viết cho piano

            - Hình thức thi: Vấn đáp và thực hành

            + Thời gian chuẩn bị: 50 phút

            + Thời gian trình bày: 10 phút

2. ĐHSP MỸ THUẬT:

2.1. Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (Dành cho sinh viên không viết khóa luận):

            - Nội dung: Lịch sử mỹ thuật, Mỹ thuật học, Mỹ học.

            - Hình thức thi: Viết

            - Thời gian thi: 180 phút

2.2. Vẽ sáng tác tranh tốt nghiệp (Dành cho tất cả sinh viên)

- Nội dung: Lao động sản xuất và sinh hoạt tại địa phương nơi sinh viên đã đến thực tế chuyên môn

- Hình thức thi: Thực hành vẽ tranh sáng tác

- Chất liệu:

            + Sơn mài          Kích thước: 70cm x 90cm

            + Sơn dầu           Kích thước: 100cm x 120cm

            + Lụa                 Kích thước: 70cm x 90cm

            + Khắc gỗ         Kích thước: 55cm x 70cm

* Kế hoạch thực hiện:

+ Ngày 10/12/2013 duyệt phác thảo lần 1.

+ Ngày 26/12/2013 duyệt phác thảo lần 2.

+ Ngày 08/01/2014 nhận giảng viên hướng dẫn và bắt đầu thực hiện tác phẩm.

            + Khoa chỉ đạo cho sinh viên in tập san (01 quyển l gửi về phòng Đào tạo, 01 quyển gửi về Trung tâm Tin học và thư viện, 01 quyển lưu tại khoa) vào ngày 09/05/2014

3. ĐH THIẾT KẾ THỜI TRANG:

Đồ án tốt nghiệp gồm: (Dành cho tất cả sinh viên)

            - 01 bài viết thuyết minh đề tài từ 15 đến 20 trang không kể minh họa (Theo mẫu quy định).

            - 01 bài chuyên ngành gồm 06 bản thiết kế mẫu, kích thước 60 x 90 (duyệt để chọn may từ 03 đến 05 mẫu)

            - Hình thức thi: Sinh viên trình bày ý tưởng thiết kế, trình diễn mẫu thiết kế (có người mẫu).

            - Thời gian thi:

+ Trình bày ý tưởng thiết kế: Từ 5 đến 10 phút.

+ Trình diễn mẫu thiết kế: Từ 5 đến 7 phút

4. ĐH QUẢN LÝ VĂN HOÁ:

4.1. Lý luận văn hóa:

- Cơ sở văn hóa Việt Nam.

- Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Quản lý thiết chế và các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

            - Hình thức thi: Viết

            - Thời gian thi: 180 phút

4.2. Thực hành dàn dựng chương trình nghệ thuật:

- Theo nhóm: Từ 14 – 15 sinh viên/ 1 nhóm/ 1 chương trình.

- Thời gian thi: Từ 30 – 35 phút/ 1 chương trình.

- Khoa chỉ đạo cho sinh viên nộp quyển thực hành chương trình nghệ thuật về phòng Đào tạo, mỗi nhóm 06 quyển (theo mẫu quy định)

- Trong quá trình thực hiện chương trình, sinh viên dự thi không được ghi âm trước bài hát (hát nhép).

5. ĐH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA:

Đồ án tốt nghiệp gồm:

            - 01 bài viết thuyết minh đề tài từ 15 đến 20 trang không kể minh họa.

            - 01 bộ đồ án, số lượng bản thiết kế theo yêu cầu của từng đề tài.

            - Hình thức thi: Sinh viên trình bày ý tưởng thiết kế.

            - Thời gian thi: Trình bày ý tưởng thiết kế: Từ 5 đến 10 phút.

III. KHOÁ LUẬN, ĐỒ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT TỐT NGHIỆP:

            - Sinh viên đăng ký đề tài khóa luận  tốt nghiệp theo ngành đào tạo.

            - Yêu cầu và quy cách của bài khóa luận, đồ án:

+ ĐHSP Âm nhạc: Từ 30 trang trở lên. 

+ ĐHSP Mỹ thuật: Từ 25 trang trở lên.

+ ĐH Quản lý văn hóa: Từ 35 trang trở lên.

+ Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp (ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ họa): Từ 15 đến 20 trang trở lên.

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ: 14                                          + Cách dòng: 1,5

+ Lề trái: 3cm                                        + Lề phải: 2cm

+ Lề trên: 2,5cm                                    + Lề dưới: 2,5

+ Đánh số trang bên phải trang giấy.

Mỗi sinh viên nộp 06 quyển khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, chương trình nghệ thuật có chữ ký của giảng viên hướng dẫn và nộp tại phòng Đào tạo.

Kế hoạch thực hiện:

+ Từ ngày 05/12/2013: Phổ biến kế hoạch tốt nghiệp (khoa phổ biến).

+ Đăng ký đề tài khóa luận: Khoa lập danh sách tên Đề tài nghiên cứu của sinh viên và dự kiến giảng viên hướng dẫn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/10/2013  (theo thông báo số 1140/TB-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013) để Hiệu trưởng ra Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

+ Ngày 15/12/2013 Ban hành Quyết định giảng viên hướng dẫn khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

+ Từ ngày 26/12/2013 đến ngày 16/01/2014: Duyệt đề cương  (cấp  khoa), sau khi đề cương của sinh viên đã được duyệt, khoa gửi về phòng Đào tạo (Ban thư ký) 6 quyển đề cương/1 đề tài (có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn).

+ Ngày  16/01/2014: Duyệt đề cương (cấp trường).

+ Ngày 20/02/2014: Sinh viên hoàn thiện đề cương (có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn), nộp  02 quyển cho văn phòng khoa (01 bản lưu tại khoa, 01 bản văn phòng khoa gửi về phòng Đào tạo).

+ Từ ngày 20/02/2014 đến ngày 05/05/2014: Sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

+ Ngày 09/05/2014: Sinh viên nộp khoá luận, thuyết minh đồ án, chương trình nghệ thuật về phòng Đào tạo, mỗi sinh viên, mỗi nhóm nộp 6 quyển bìa mềm.

               Ghi chú:  Số tiết áp dụng cho người hướng dẫn khóa luận, đồ án tốt nghiệp, phản biện và vẽ tranh sáng tác thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (dự kiến)

- ĐHSP Âm nhạc:  222  sinh viên (trong đó có 08 SV  làm khoá luận tốt nghiệp)

- ĐHSP Mỹ thuật: 158 sinh viên (trong đó có 03 SV làm khoá luận tốt nghiệp)

- ĐH Thiết kế thời trang: 110 sinh viên (SV toàn khoá làm đồ án tốt nghiệp).

- ĐH Quản lý văn hoá: 39 sinh viên (trong đó có 09  SV làm khoá luận tốt nghiệp).

- ĐH Thiết kế Đồ họa: 73 sinh viên (SV toàn khoá làm đồ án tốt nghiệp).

I. XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP:

Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp: Dự kiến từ ngày 05 đến 09/05/2014.

II. LỊCH THI VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN: Từ ngày 19 đến 23/05/2014.

III. CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI: Hội đồng thi tốt nghiệp trực tiếp chỉ đạo các Ban giúp việc chuẩn bị các công việc, các khoa thực hiện theo đúng nội dung để kỳ thi được đảm bảo chất lượng và đúng quy chế:

            + Các khoa gửi danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, vẽ tranh sáng tác và đồ án tốt nghiệp theo thời gian quy định.

+ Các khoa chủ động tổ chức phổ biến cho sinh viên kế hoạch viết khoá luận, vẽ tranh, đồ án tốt nghiệp, yêu cầu nội dung và các thông báo khác.

+  Ban Coi thi: Yêu cầu các khoa nộp danh sách phân công cán bộ coi thi từ ngày 05 đến 09/05/2014.

+ Ban Đề thi, Chấm thi: Do Chủ tịch Hội đồng trực tiếp điều động.

+ Ban thư ký: Lập kế hoạch thi, dự trù kinh phí; chuẩn bị văn phòng phẩm, hồ sơ thi, công tác tổ chức thi và hoàn thành kết quả thi.

+ Ban Cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng bảo vệ khoá luận, phòng thi, phòng chấm thi và các thiết bị phục vụ thi (đàn, điện, ánh sáng, nước… ), tổ chức bảo vệ khu vực thi theo yêu cầu. Chuẩn bị kinh phí theo dự trù.

IV. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP: Hội đồng họp xét tốt nghiệp dự kiến tuần từ ngày 02 đến 06/06/2014.

Đề nghị các Phòng, Ban, Khoa trong trường nghiên cứu kế hoạch, phối hợp thực hiện để kỳ thi đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;                                                                               

- TTGD;                                                                                        (Đã ký)

- Các Phòng, Ban, Khoa (để thực hiện);

- LưuVT, ĐT.                                 

                                                                                      PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa