Hoạt động đào tạo

Quyết định 1804, 1806/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010, 2011 các trường nghệ thuật

25 Tháng Mười Hai 2013

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1804/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2013 Tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1806/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa