Hoạt động đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành Thạc sĩ

07 Tháng Tư 2014

X. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC, TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

 

1.Về kiến thức

1.1. Khối kiến thức chung

- Có kiến thức nâng cao về Triết học để vận dụng vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn.

- Đạt trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc đạt 4.5 IELTS/ 477 TOEFL.

1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Các môn học cơ sở và chuyên ngành giúp cung cấp những kiến thức quan trọng để phát triển kỹ năng Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Các môn chuyên ngành tự chọn gắn liền với những nghiên cứu chuyên sâu và hỗ trợ cho các kỹ năng độc lập dựa trên chuyên môn Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

1.3. Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp

Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của học viên, thể hiện tính mới mẻ, tính thực tiễn và tính hiện đại trong mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Luận văn phải đáp ứng các yêu cầu về luận  văn thạc sĩ của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nói riêng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung.

Học viên lựa chọn các đề tài nghiên cứu sau đó được Hội đồng duyệt đề cương thông qua. Luận văn phải đạt về giá trị nghiên cứu khoa học và tính thực tiễn cao.

2. Về kĩ năng:

2.1. Kĩ năng cứng:

- Có trình độ chuyên môn sâu về lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc có khả năng giảng dạy, nghiên cứu và biên soạn giáo trình giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, khoa sư phạm âm nhạc tại các trường trung cấp, đại học và cao đẳng; có khả năng làm việc độc lập.

- Có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực giảng dạy âm nhạc.

2.2. Kĩ năng mềm:

- Chủ động trong cập nhật, tích lũy, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

- Tổ chức được các hoạt động âm nhạc xã hội đa dạng, phù hợp đặc điểm lứa tuổi, mục tiêu dạy học, giáo dục.

- Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu.

- Sử dụng được các phần mềm âm nhạc để phục vụ cho công tác chuyên môn.

3.Về năng lực:

- Hoàn thiện và phát triển năng lực giảng dạy của học viên.

- Phát huy năng lực nghiên cứu khoa học.

4.Về phẩm chất đạo đức:

4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa giáo dục.

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

- Có ý thức, trách nhiệm cao, có tác phong mẫu mực của người giáo viên, người trí thức trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật.

4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội:

- Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam.

- Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

5. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi học viên tốt nghiệp:

- Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt về lĩnh vực âm nhạc, Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật.

 

XI. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

 

2.1.Về kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức chung

- Có kiến thức nâng cao về Triết học để vận dụng vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn.

- Đạt trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu chuẩn châu Âu hoặc đạt 4.5 IELTS/477 TOEFL.

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Các môn học cơ sở và chuyên ngành bắt buộc giúp cung cấp những kiến thức quan trọng để phát triển kỹ năng Quản lý văn hoá.

- Các môn cơ sở và chuyên ngành tự chọn gắn liền với những nghiên cứu chuyên sâu và hỗ trợ cho nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên chuyên môn Quản lý văn hoá.

2.1.3. Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp

Luận văn Thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của học viên, thể hiện tính mới mẻ, tính thực tiễn và tính hiện đại trong mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Luận văn phải đáp ứng các yêu cầu về luận  văn thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nói riêng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung.

Đề tài luận văn thạc sĩ có thể được thực hiện theo các hướng sau đây:

- Xây dựng thể chế và kinh doanh văn hoá phẩm ở nước ta hiện nay.

- Văn hoá doanh nghiệp.

- Quản lý tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam.

- Quản lý văn hoá du lịch ở nước ta hiện nay.

- Vấn đề xây dựng lối sống văn hoá cho thanh thiếu niên.

- Các loại hình nghệ thuật truyền thống dưới góc nhìn quản lý văn hoá.

- Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số.

- Văn hoá làng và xây dựng làng văn hoá.

- Giao lưu văn hoá Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá.

- Văn hoá ẩm thực.

- Quản lí văn hoá học đường trong trường học hiện nay.

- Văn hoá gia đình.

- Nghiên cứu và ứng dụng mô hình thiết chế văn hoá cấp huyện và cơ sở.

- Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn và đô thị.

- Chính sách văn hoá, nghệ thuật trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế.

- Văn hoá cộng đồng.

.........................

Học viên phải chọn các đề tài nghiên cứu được Hội đồng duyệt đề cương thông qua. Luận văn phải đạt chuẩn về giá trị nghiên cứu khoa học và có tính thực tiễn cao.

2.2.2. Về kĩ năng:

* Kĩ năng cứng:

- Có trình độ chuyên môn sâu về Quản lý văn hoá.

- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thạc sĩ Quản lý văn hoá có khả năng quản lý văn hoá, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động chuyên môn chuyên ngành quản lý văn hoá, nghiên cứu văn hoá chuyên sâu,...

- Có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực Quản lý văn hoá.

* Kĩ năng mềm:

- Chủ động trong cập nhật, tích luỹ, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

- Tham gia hoạt động ở các trường đào tạo văn hoá nghệ thuật, các Sở văn hoá, thể thao và du lịch, phòng văn hoá, trung tâm văn hoá, công ty tổ chức sự kiện, hoặc làm ở lĩnh vực ngoại giao về văn hoá, ...

- Kĩ năng nghe, nói, đọc viết Tiếng Anh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu.

- Sử dụng được các phần mềm về Quản lý văn hoá để phục vụ cho công tác chuyên môn.

2.3.Về năng lực

- Hoàn thiện và phát triển năng lực quản lý văn hoá của học viên.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2.4.Về phẩm chất đạo đức:

2.4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân:

            Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá giáo dục.

2.4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

          Có ý thức, trách nhiệm cao, có tác phong mẫu mực của người cán bộ quản lý văn hoá, người trí thức trong lĩnh vực văn hoá.

2.4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội:

- Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về nền văn hoá Việt Nam.

- Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

2.5. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi học viên tốt nghiệp:

- Cán bộ ở các trường đào tạo văn hoá nghệ thuật, các Sở văn hoá, thể thao và du lịch, phòng văn hoá, trung tâm văn hoá, công ty tổ chức sự kiện, hoặc làm ở lĩnh vực ngoại giao về văn hoá, ...

- Nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan hoạt động về văn hoá,

- Những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hoá nghệ thuật.