Hoạt động đào tạo

Quyết định 729, 730, 735/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo chính quy năm 2014 Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

15 Tháng Sáu 2014

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 729/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo chính quy năm 2014  Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 730/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo chính quy năm 2014  Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 735/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo chính quy năm 2014  Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW