Tuyển sinh đại học

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2014

10 Tháng Tám 2014

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Số: 1056/TB-ĐHSPNTTW-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 8  năm 2014

 

                                

 

THÔNG BÁO

 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

     

                Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng, đại học liên thông năm 2014 như sau:    

                1. Điều kiện xét trúng tuyển hệ đại học các ngành đào tạo:

                - Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh của trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2014 đã được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thí sinh được xét trúng tuyển hệ đại học phải có điểm môn Ngữ văn đạt từ 5.0 trở lên; Các trường hợp còn lại sẽ được xét vào hệ cao đẳng;

                - Thí sinh dự thi ngành ĐH Thanh nhạc, môn Thanh nhạc phải đạt điểm từ 7.0 trở lên.

            2. Đại học hệ chính quy

STT

Ngành thi

Mã ngành

Khối

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

D140221

N

26.0

2

ĐHSP Âm nhạc Mầm non

D140221

N

26.0

3

ĐHSP Mỹ thuật

D140222

H

26.0

4

ĐHSP Mỹ thuật Mầm non

D140222

H

26.0

5

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

N

25.5

6

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

H

26.5

7

ĐH Thiết kế Thời trang

D210404

H

35.0

8

ĐH Thiết kế Đồ họa

D210403

H

36.0

9

ĐH Hội họa

D210103

H

27.5

10

ĐH Thanh nhạc

D210505

N

25.0

 

(Điểm đã nhân hệ số các môn Năng khiếu)

 

 

            3. Đại học liên thông hệ chính quy

 

STT

Ngành thi

Mã ngành

Khối

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

D140221

N

27.0

2

ĐHSP Mỹ thuật

D140222

H

27.5

3

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

N

25.0

4

ĐH Quản lý văn hóa

D220342

H

26.0

 

(Điểm đã nhân hệ số các môn Năng khiếu)

 

            * Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 043.8547301 - Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.                                                                                      

 

Nơi nhận:

   - Bộ GDĐT (để b/c);

   - Hiệu trưởng (để bc);

   - Website (đăng thông báo);

   - Lưu VT, ĐT.

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

 

                                                                   

 

                                                                                        

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm