Tuyển sinh đại học

Thông báo Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

10 Tháng Tám 2014

 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Số:   1057    /TB- ĐHSPNTTW-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   09    tháng 8   năm 2014

 

                 

THÔNG BÁO

Vv Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

 

            Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

1.      Đối tượng:

Thí sinh đã dự thi và không đủ điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương có cùng khối thi (Khối NH).

   2. Điểm xét tuyển: (Điểm đã nhân hệ số 2 môn Năng khiếu)

 

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

1

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

1.1

ĐHSP Âm nhạc Mầm non

D140221

26.0

25

1.2

ĐHSP Mỹ thuật Mầm non

D140222

26.0

25

1.3

ĐH Quản lý văn hóa khối N

D220342

25.5

50

1.4

ĐH Quản lý văn hóa khối H

D220342

26.5

2

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

2.1

CĐSP Âm nhạc

C140221

20

50

2.2

CĐSP Mỹ thuật

C140222

20

50

 

3. Hồ sơ, thủ tục xét tuyển:

- Giấy chứng nhận kết quả thi của trường dự thi;

- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ;

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu)

4. Thời gian nhận Hồ sơ:

            Từ 11/8/2014 đến hết 17h00 ngày 31/8/2014 tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

            5. Công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 (Dự kiến): Ngày 05/9/2014

            6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

            Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043. 8547301

 

Nơi nhận:

   - Bộ GDĐT (để b/c);

   - Hiệu trưởng (để bc);

   - Website (đăng thông báo);

   - Lưu VT, ĐT.

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

 

                                                 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm