Hoạt động đào tạo

Quyết định 615/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2009 – 2012 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

06 Tháng Bảy 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 615/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2009 – 2012  CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ  chính quy