Hoạt động đào tạo

Quyết định Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh các ngành, hệ đào tạo không chuyên tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

24 Tháng Ba 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1723   /QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT

Hà Nội,  ngày  21   tháng  11   năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh các ngành,

 hệ đào tạo không chuyên tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

___________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

           Căn cứ Quy định về Tổ chức và Quản lý của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 913/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 26/10/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPNTTW);

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT); Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ GD và ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD và ĐT);

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường;

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tại cuộc họp ngày 07/11/2014 về công tác Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Nhà trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,  

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Qui định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho các ngành, hệ đào tạo đại học, cao đẳng của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW:

Sinh viên tốt nghiệp năm 2015, 2016 phải đạt trình độ Tiếng Anh Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ A2 khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu);

Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2017 phải đạt trình độ Tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B1 khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu);

Điều 2. Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh sẽ là một trong những điều kiện tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, các đơn vị liên quan và sinh viên đang học tập tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TTNN.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa