Hoạt động đào tạo

Thông báo rà soát kết quả học tập toàn khóa của K6 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật; K5 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang; K2 ĐH Thiết kế Đồ họa; K1 ĐH Hội họa; K43 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật

15 Tháng Sáu 2015

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

   Số: 861/TB-ĐHSPNTTW- ĐT                          Hà Nội, ngày 12 tháng 6  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v rà soát kết quả học tập toàn khóa của K6 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật;

K5 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang; K2 ĐH Thiết kế Đồ họa;

K1 ĐH Hội họa; K43 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật

____________

 

           Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điều kiện dự thi, thi, bảo vệ khoá luận, xét, công nhận tốt nghiệp các khóa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015, ngày 12 tháng 6 năm 2015, Trường ĐHSP nghệ thuật TW thông báo:                                                               

            1. Sinh viên có tên trong danh sách được xét tốt nghiệp năm 2015 kiểm tra lại điểm học tập toàn khóa của cá nhân (Bảng điểm được dán tại Khoa quản lý ngành đào tạo).

2. Thời gian từ 12/6/2015 đến 17h ngày 25/6/2015.

3. Trong thời gian trên, sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ với các đồng chí chuyên viên phụ trách khoa của Phòng Đào tạo để được giải đáp.

Quá thời gian quy định trên, mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Đề nghị các Khoa chuyên môn phối hợp với phòng Đào tạo để thông báo cho tất cả sinh viên thực hiện đúng theo kế hoạch của Nhà trường.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

     - Ban Giám hiệu;                                                                                             

      - Các đơn vị;

      - Website (đăng thông báo);                                              Đã ký

      - Lưu: VT, ĐT.

 

                                                                                  GS. TSKH. Phạm Lê Hòa