Hoạt động đào tạo

Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp K1 ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2014 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

30 Tháng Sáu 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

          Số:  824  /QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 25  tháng  6 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận và xếp hạng tốt nghiệp

 

K1 (2009-2014) ĐH Thiết kế Đồ họa  hệ chính quy năm 2014

tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

            Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

            Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 26/10/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPNTTW Quy định về Tổ chức và Quản lý của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

                Căn cứ Quy chế số 25/2006/QĐ/ BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ GD&ĐT về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui và Quyết định số 312/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 12/04/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui;

            Căn cứ Biên bản họp xét đủ điều kiện tốt nghiệp K1(2009-2014) ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2014 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ngày 10/6/2014;  

            Căn cứ Kế hoạch năm học và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận cho 70 sinh viên K1 (2009-2014) ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2014 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có tên sau đủ điều kiện tốt nghiệp.

                                     (Có danh sách kèm  theo) download

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 728/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 11/6/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW v/v công nhận và xếp hạng tốt nghiệp K1 (2009-2014) ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2014 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị hữu quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

        - Bộ GDĐT (Vụ GDĐH);                                                                              

        - Ban Giám hiệu;                                                                     (Đã ký)         

        - Như điều 3; 

        - Lưu: VT, P.ĐT.                                                       PGS. TSKHPhạm Lê Hòa