Sinh viên tra cứu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ May

01 Tháng Bảy 2017

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ may nhằm đào tạo người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, may mặc, phát triển và thực hiện các ý tưởng một cách sáng tạo phù hợp với xu hướng thời trang; làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành để tổ chức triển khai trong quá trình sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội; có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn để có thể phát triển toàn diện hơn.

Xem bản đầy đủ: download

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm