Quy chế đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

01 Tháng Bảy 2015

Đào tạo cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có kiến thức sâu rộng về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta; đồng thời có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc

 

Xem bản đầy đủ: Chi tiết