Quy chế đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

01 Tháng Bảy 2016

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên; có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc. 

Xem bản đầy đủ: Chi tiết