Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

25 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 25/6/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Lê Thị Hoài Thanh và Quách Thị Hương - khóa V chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần; TS. Lê Thị Thu Hiền; GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Ninh Bình

Học viên: Lê Thị Hoài Thanh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Mạnh Hùng

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong thời gian tới.

            Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng; PGS.TS. Nguyễn Văn Cần; TS. Lê Thị Thu Hiền; TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Quách Thị Hương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm bảo lưu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề.

            Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng