Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Phạm Thị Tuyết Nhung và Đỗ Lan Hương, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

01 Tháng Tám 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 30/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, K5- chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: TS. Lê Thị Thu Hiền
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên: PGS.TS. Ngô Văn Doanh
Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh
Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Học viên: Phạm Thị Tuyết Nhung
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức


PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 2), nhận xét
về luận văn của học viên Phạm Thị Tuyết Nhung

Tóm tắt nội dung: Phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là nơi hội tụ đông đảo nhân dân từ nhiều địa phương trong cả nước về đây làm ăn, sinh sống chủ yếu lao động trong ngành than. Tuy điều kiện sống còn khó khăn song người dân Hà Lầm rất quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa, và môi trường sống lành mạnh. Trên cơ sở những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, tác giả luận văn khảo sát đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Phản biện 2: PGS.TS. Ngô Văn Doanh
Ủy viên: TS. Lê Thị Thu Hiền
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
Học viên: Đỗ Lan Hương
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Minh


PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức (Phản biện 1) nhận xét, góp ý
luận văn của học viên Đỗ Lan Hương

Tóm tắt nội dung: Vịnh Hạ Long một danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Việt Nam đã hai lần được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (tháng 12/1994 - tháng 11/2000) và tiếp tục được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng về quản lý hoạt động tuyên truyền đối với Di sản vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn đầu tư cho công tác truyền thông, từ hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch, bảo tồn, phát huy di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Tác giả luận văn từ kinh nghiệm, chuyên môn công tác đã nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt đông truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vinh Hạ Long nhằm đưa ra đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.

Xếp loại: Xuất sắc


Học viên Phạm Thị Tuyết Nhung và Đỗ Lan Hương
chụp ảnh l
ưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm