Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Somphet Chanthala và Manaxay Choulamary - K2, Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

21 Tháng Tám 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 20/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.      

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Tạo, GS.TS. Trương Quốc Bình, TS. Nguyễn Văn Cường, TS. Quách Thị Ngọc An (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Nghệ thuật tạo hình trong tranh của họa sĩ May Chandavong ứng dụng trong dạy học vẽ tranh sơn dầu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào 

Học viên: Somphet Chanthala

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu giá trị nghệ thuật tạo hình trong tác phẩm hội họa và một số hoạt động sáng tạo Mỹ thuật của họa sĩ May Chandavong. Qua đó, phân tích, so sánh về chất liệu, hình khối, vị trí không gian và nội dung tác phẩm của họa sĩ May Chandavong, ứng dụng vào giảng dạy, học tập và sáng tác của sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. 

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Trương Quốc Bình, PGS.TS. Lê Văn Tạo, TS. Quách Thị Ngọc An, TS. Nguyễn Văn Cường (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Sisaket ứng dụng trong dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào 

Học viên: Manaxay Choulamary

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào, luận văn ứng dụng nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Sisaket vào dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật tại Trường.

 Xếp loại: Giỏi

 

TS. Quách Thị Ngọc An - Uỷ viên, thư ký Hội đồng khoa học
thông qua nghị quyết và kết quả Bảo vệ luận văn của học viên Somphet Chanthala

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm