Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Đào Thị Phương Thảo và Đỗ Thành Hưng, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

21 Tháng Tám 2018

                                                                                            BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 06/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: TS. Lê Thị Thu Hiền

Phản biện 2: PGS.TS. Dương Văn Sáu

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Học viên: Đào Thị Phương Thảo

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ


Học viên Đào Thị Phương Thảo, k5 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa
bảo vệ luận văn trước Hội đồng khoa học

Tóm tắt nội dung: Văn hóa Việt Nam do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo trong quá trình dựng nước và giữ nước. Phường Mạo Khê là phường đông dân cư thuộc thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Nền kinh tế chủ yếu là công nghiệp, dịch vụ, thương mại, chỉ còn hơn 2% nông nghiệp. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các thiết chế văn hóa cần được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Vì vậy, tác giả chọ đề tài: “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” nhằm góp phần xây dựng, phát triển công tác xây dựng đời sống văn hóa hướng nhân dân giữ gìn và phát huy nên văn hóa dân tộc, giảm dần tệ nạn xã hội tại địa phương. Luận văn làm rõ thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2011 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại phường Mạo Khê trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS.TS. Dương Văn Sáu

Phản biện 2:  PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Ủy viên: TS. Lê Thị Thu Hiền

Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử đền An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Học viên: Đỗ Thành Hưng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức  - Uỷ viên, thư ký Hội đồng khoa học đọc
nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Lễ bảo vệ luận văn của học viên
Đỗ Thành Hưng

Tóm tắt nội dung: Di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa lâu đời của dân tộc gắn liền với các sự kiện lịch sử, những anh hùng có công với dân tộc. Di tích lịch sử đền An Biên thuộc làng Vẻn, thôn An Biên, xã Thúy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thờ nữ tướng Lê Chân – một danh tướng có tài trong thời kỳ Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân xâm lược phương Bắc. Hiện nay, UBND xã Thủy An đã thành lập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền An Biên, về cơ bản cũng đáp ứng được yêu cầu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên, di tích chưa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa lan tỏa rộng khắp xứng tầm giá trị vốn có của di tích. Vì vậy tác giả chọn đề tài Quản lý di tích lịch sử đền An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” nhằm nghiên cứu toàn diện hơn về thực trạng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử đền An Biên trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử đền An Biên.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Đào Thị Phương Thảo và Đỗ Thành Hưng
chụp ảnh l
ưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm