Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 24/12 đến ngày 06/01/2019

22 Tháng Mười Hai 2018

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 25/12/2018 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

Đề tài 1:  Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương. Học viên: Đỗ Thị Mai Huệ. NHDKH: TS. Hoàng Minh Khánh.

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải  Dương. Học viên: Phạm Văn Quyền. NHDKH: TS. Hoàng Minh Khánh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

14h00, ngày 26/12/2018 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

Đề tài 1:  Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Học viên: Nguyễn Doãn Đài. NHDKH: PGS.TS. Phan Văn Tú.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Học viên: Nguyễn Thị Oanh. NHDKH: TS. Đỗ Lan Phương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

14h00, ngày 03/01/2019 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 4 và khóa 6, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

 

Đề tài 1:  Quản lý di tích đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Học viên: Trần Đức Bảo . NHDKH: PGS.TS. Dương Văn Sáu.

 

Đề tài 2: Quản lý văn hóa trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Học viên: Bùi Ngọc Dương. NHDKH: TS. Trương Xuân Trường.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

8h30, ngày 04/01/2019 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

14h00, ngày 04/01/2019 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

08h30, ngày 05/01/2019 (Thứ 7)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

 

Đề tài 1:  Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ninh Nhất, thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Học viên: Đào Sỹ Vinh. NHDKH: PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Học viên: Quách Viết Đẩu Nam. NHDKH: PGS.TS. Ngô Văn Doanh.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA