Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Văn Lập (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

28 Tháng Giêng 2019

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 24/01/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

        Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 1, PGS.TS. Đinh Hồng Hải - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

          Học viên: Nguyễn Văn Lập

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trương Xuân Trường

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 1 đọc nhận xét về luận văn

của học viên Nguyễn Văn Lập

          Tóm tắt nội dung: Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và phối hợp cùng mạng lưới văn hóa ở cộng đồng dân cư phát động các phong trào văn hóa - xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước của dân tộc ta hiện nay. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hà Đông trong những năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đảm bảo nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn kết với kinh tế, chính trị. Tuy nhiên công tác quản lý hoạt động của Trung tâm còn nhiều bất cập như vẫn còn tồn tại tư duy quan liêu bao cấp, còn thiếu tính chuyên nghiệp… Trên cơ sở thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” để nghiên cứu thực trạng công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hà Đông trong thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp tích cực nâng cao hiệu quả quản lý của Trung tâm, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương

Xếp loại: Giỏi

  

Học viên Nguyễn Văn Lập, K6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm