Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019

17 Tháng Năm 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

08h30, ngày 21/5/2019 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa – Khóa 9 Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV

14h00, ngày 21/5/2019 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ LL&PPDH Âm nhạc – Khóa 11 Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV

14h00, ngày 22/5/2019 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ LL&PPDH Âm nhạc – Khóa 11. Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV