Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông Dân tộc Nội trú”

05 Tháng Sáu 2019

 

BBT 

            Sáng ngày 03/6, Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông Dân tộc Nội trú”- mã số B2018-GNT-09chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Hoàng Tiến. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên trong Hội đồng Nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

            Hội đồng nghiệm thu khoa học được thành lập gồm các thành viên: PGS.TS. Đào Đăng Phượng  (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - Ủy viên Phản biện, PGS.TS.  Lê Anh Tuấn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - Ủy viên phản biện, PGS.TS. Nguyễn Lan Anh (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) - Ủy viên, TS. Nguyễn Tiên Phúc (Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Ủy viên, TS. Nguyễn Văn Định (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên,  TS. Dương Thu Hà (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên, Thư kí.

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết đề tài

            Tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, mục tiêu và sản phẩm đề tài. Trong các nội dung đó, chủ nhiệm đề tài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng nhạc khí Tây Bắc đang đem lại hiệu quả tích cực trong giáo dục nghệ thuật xây dựng môi trường văn hóa học đường, góp phần ổn định tâm sinh lý, là động lực thúc đẩy, bộc lộ tài năng cá nhân, đồng thời hình thành nhân cách sống, nhận thức đúng đắn mục đích học tạp.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng nhận xét về đề tài

            Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết đề tài, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng khoa học lần lượt nhận xét về đề tài và đặt câu hỏi nhóm tác giả. Nhìn chung, đề tài “Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông Dân tộc Nội trú” được đánh giá là có tính khả thi cao trong ứng dụng tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, nội dung đề tài đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Bên cạnh đó, các Ủy viên trong Hội đồng khoa học cũng nêu những ý kiến phản biện, đóng góp để nhóm tác giả rút kinh nghiệm hoàn thiện đề tài nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu và xếp loại Tốt cho đề tài B2018-GNT-09.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, trao đổi về đề tài

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm