Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 22/5 đến ngày 31/5/2020

21 Tháng Năm 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 22.5.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên

14h00, ngày 25.5.2020

(Thứ 2)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 26.5.2020

(Thứ 3)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 27.5.2020

(Thứ 4)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 28.5.2020

       (Thứ 5)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn