Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức - Hành chính

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38544468

Email: vanthu@spnttw.edu.vn

             tonghop12@gmail.com

 

 

ThS. Cao Xuân Thu

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức danh: Trưởng phòng

- Email: caoxuanthu@spnttw.edu.vn

 

Bùi Thị Vân Anh

- Trình độ C/môn: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: buivananhtccb@gmail.com

 

ThS. Hoàng Bích Hậu

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận Văn học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: hoangbichhauspnttwdt@gmail.com

 

 

 

 

1. Chức năng

Tham mư­u, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng.

- Hành chính, văn thư lưu trữ, tổng hợp; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và nhân viên Nhà trường

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu, đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý của trường; thẩm định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Trường.

- Quản lý cán bộ, viên chức và các loại hình lao động trong cơ quan; tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức theo các văn bản quy định hiện hành.

- Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và các loại hình lao động.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Triển khai kế hoạch thi đua trong năm học theo quy định hiện hành; đôn đốc, kiểm tra đánh giá công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, định kỳ.

-  Hướng dẫn các đơn vị trong trường về công tác tổ chức cán bộ; phối hợp theo dõi, kiểm tra, duy trì nề nếp, kỷ cương trong Trường.

- Thực hiện công tác chấm công, phân loại lao động theo quy định.

- Thẩm định thừa giờ, định biên đảm bảo chế độ quyền lợi của giảng viên.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập, bổ sung lý lịch và đánh giá viên chức hàng năm.

2.2. Công tác Hành chính - Tổng hợp

2.2.1. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan cho cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong phạm vi chức năng của đơn vị.

2.2.2. Công tác Hành chính - Tổng hợp

- Tập hợp tư liệu, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban; xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp của Trường; làm thư ký các cuộc họp chính quyền do Hiệu trưởng chủ trì; cung cấp số liệu, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm và đồ dùng phục vụ công tác của Ban Giám hiệu.

- Đảm bảo yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, các buổi tiếp khách của trường; phục vụ lễ tân, trang trí khánh tiết các hội nghị chung của Trường.

- Quản lý và điều xe ô tô phục vụ công tác của Trường.

- Xây dựng lịch công tác tuần và thực hiện thông báo các công việc hành chính và công việc khác khi Ban Giám hiệu yêu cầu.

2.2.3. Công tác phòng cháy chữa cháy

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy theo danh mục hồ sơ quy định hàng năm. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy. Định kỳ kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi toàn Trường. Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo theo kế hoạch cụ thể. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

2.2.4. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong Trường.

- Chủ trì thực hiện các chương trình hành động: Phối hợp với chính quyền địa phương, duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhà trường.

- Xây dựng nề nếp, kỷ cương, văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; an ninh trật tự.

- Theo dõi, giám sát công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.

2.3. Công tác y tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm y tế cho từng năm học.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên, cán bộ và giảng viên Nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh  tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế .

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường Trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Quay lại