Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức - Hành chính

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38544468

Email: vanthu@spnttw.edu.vn

             tonghop12@gmail.com

 

 

ThS. Trịnh Thị Thanh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lịch sử;

                             Cử nhân Chính trị học

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

CN.Phạm Lê Khánh

- Trình độ C/môn: Cử nhân Kinh tế Vận tải biển;
                             Kỹ sư Công trình thủy

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: phamlekhanh@spnttw.edu.vn
              khánhphamle@gmail.com

 

Th.s Đào Thị Việt Hà

- Trình độ C/môn: CN Sư phạm Âm nhạc;
                             Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-maildaotvha@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/1aaaaaaaaa.jpg

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Luật học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuynnpl@gmail.com

 

   

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng  

1. Chức năng

Tham mư­u, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế.

- Hành chính, văn thư lưu trữ, tổng hợp; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và nhân viên Nhà trường

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức cán bộ và công tác pháp chế

2.1.1. Công tác tổ chức cán bộ

Tham mưu, đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý của trường; thẩm định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Trường.

 Quản lý cán bộ, viên chức và các loại hình lao động trong cơ quan; tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức theo các văn bản quy định hiện hành.

- Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và các loại hình lao động.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Triển khai kế hoạch thi đua trong năm học theo quy định hiện hành; đôn đốc, kiểm tra đánh giá công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, định kỳ.

-  Hướng dẫn các đơn vị trong trường về công tác tổ chức cán bộ; phối hợp theo dõi, kiểm tra, duy trì nề nếp, kỷ cương trong Trường.

- Thực hiện công tác chấm công, phân loại lao động theo quy định.

- Thẩm định thừa giờ, định biên đảm bảo chế độ quyền lợi của giảng viên.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập, bổ sung lý lịch và đánh giá viên chức hàng năm.

2.1.2. Công tác pháp chế

- Thẩm định các văn bản, hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Giải quyết, trả lời các kiến nghị, khiếu nại của cán bộ giảng viên theo quy định.

          2.2. Công tác Hành chính - Tổng hợp

2.2.1. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan cho cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong phạm vi chức năng của đơn vị.

2.2.2. Công tác Hành chính - Tổng hợp

- Tập hợp tư liệu, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban; xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp của Trường; làm thư ký các cuộc họp chính quyền do Hiệu trưởng chủ trì; cung cấp số liệu, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm và đồ dùng phục vụ công tác của Ban Giám hiệu.

- Đảm bảo yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, các buổi tiếp khách của trường; phục vụ lễ tân, trang trí khánh tiết các hội nghị chung của Trường.

- Quản lý và điều xe ô tô phục vụ công tác của Trường.

- Xây dựng lịch công tác tuần và thực hiện thông báo các công việc hành chính và công việc khác khi Ban Giám hiệu yêu cầu.

2.2.3. Công tác phòng cháy chữa cháy

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy theo danh mục hồ sơ quy định hàng năm. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy. Định kỳ kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi toàn Trường. Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo theo kế hoạch cụ thể. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

2.2.4. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong Trường.

- Chủ trì thực hiện các chương trình hành động: Phối hợp với chính quyền địa phương, duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhà trường.

- Xây dựng nề nếp, kỷ cương, văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; an ninh trật tự.

- Theo dõi, giám sát công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.

          2.3. Công tác y tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm y tế cho từng năm học.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên, cán bộ và giảng viên Nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh  tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế .

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường Trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

1. Lãnh đạo phòng: Hiện đơn vị có 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng; Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

01

Trịnh Thị Thanh

- Trình độ C/môn:   

Thạc sỹ Lịch sử;

Cử nhân Chính trị ;

Cao cấp Lý luận chính trị

 

- Chức danh:

Trưởng phòng

 

Email: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo các hoạt động chung của Phòng.

- Tham gia các Hội đồng, các Ban giúp việc theo Quyết định của Hiệu trưởng.

-  Ký thừa lệnh Hiệu trưởng và xác nhận các văn bản theo quy định được phân cấp.

- Thư ký các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, các buổi làm việc của lãnh đạo Nhà trường.

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Phòng và cán bộ, viên chức của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám hiệu

02

 

Phạm Lê Khánh

 

- Trình độ C/môn:

CN Kinh tế Vận tải biển; Kỹ sư Công trình thủy

 

- Chức danh:

Phó Trưởng phòng

 

Email: khanhphamle@spnttw.edu.vn

 

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án (do trưởng Ban Quản lý dự án phân công).

- Trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ, an ninh trật tự và quản lý các phòng họp.

- Tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, năm, các loại báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

 

03

Đào Thị Việt Hà

 

- Trình độ C/môn:

CN Sư phạm Âm nhạc; Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

 

- Chức danh:

Phó Trưởng phòng

 

Email:

daotvha@gmail.com

 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng (theo phân công của Bí thư Chi bộ), nhiệm vụ của BCH Công đoàn trường (Do chủ tịch Công đoàn trường phân công).

- Trực tiếp phụ trách công tác Văn thư, y tế, vệ sinh môi trường và cảnh quan Nhà trường; công tác đối ngoại của đơn vị; quản lý cơ sở vật chất của phòng truyền thống và phòng làm việc của Ban Giám hiệu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

 

04

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Luật học

 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

 

Email: thuynnpl@gmail.com

 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng (theo phân công của Bí thư Chi bộ).

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổng hợp, xây dựng các báo cáo của Trường liên quan đến công tác cán bộ, thanh tra, pháp chế; quản lý, cập nhật hồ sơ của cán bộ viên chức; xây dựng định biên năm học và thanh toán thừa giờ; thẩm định chấm công, phân loại lao động hàng tháng, đánh giá phân loại cán bộ, viên chức theo năm học; thi đua, khen thưởng; công tác thăng hạng chức danh, nghề nghiệp; kê khai tài sản thu nhập hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

2. Cán bộ, viên chức

2.1 Phụ trách công tác tổ chức cán bộ

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

01

Bùi Thị Vân Anh

 

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

Chức danh: Chuyên viên chính

 

E-mail: buivananhtccb@gmail.com

 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn bộ phận (theo phân công của Chủ tịch Công đoàn).

- Thực hiện công tác chế độ chính sách: Nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm; công tác thi đua, khen thưởng; thẩm định công làm thêm giờ; thanh toán thừa giờ theo năm học; phối hợp rà soát công tác BHXH, BHYT; soạn thảo, ban hành và lưu hồ sơ hợp đồng 01 và 03 tháng, hợp đồng người mẫu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

02

Biện Duy Biền

 

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: bienduybien@gmail.com

 

 

- Thực hiện các công việc về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; thẩm định hồ sơ ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội; phối hợp thẩm định hồ sơ ký hợp đồng ngắn hạn (01 tháng, 03 tháng), hồ sơ hợp đồng khoán công việc; cập nhật hồ sơ cán bộ và tổng hợp số liệu giao ban hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác: phối hợp Đ/c Bùi Thị Vân Anh thực hiện báo tăng giảm BHXH; phối hợp Đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác BHYT của cán bộ, giảng viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

03

Lê Thị Ngọc Khánh

 

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: lengockhanh.89@gmail.com

 

- Thực hiện công tác phân loại lao động, chấm công của phòng và của Trường.

- Các chế độ về tiền lương đối với người lao động; nâng phụ cấp 20% của viên chức hợp đồng; cập nhật hồ sơ cán bộ, viên chức; theo dõi đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, giảng viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

04

Trương Hùng Minh

 

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: hungminh3493@gmail.com;

 

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác đối ngoại của đơn vị; theo dõi và cập nhật phần mềm về nhân sự.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

2.2 Phụ trách công tác văn thư, hành chính

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

01

 

Lương Thị Hiền

 

Trình độ C/môn: 

Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng;

Cử nhân kế toán tổng hợp; Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: luonghienhp83@gmail.com

 

- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; tiếp nhận, vào sổ, xử lý và quản lý văn bản của Trường theo đúng quy định của công tác văn thư lưu trữ; xây dựng kế hoạch đặt tài liệu báo chí (nếu có); trình văn bản lên Ban Giám hiệu xem xét, ký duyệt.

- Cập nhật thông tin danh bạ của toàn Trường; công tác đối ngoại với các đơn vị ngoài Trường.

- Mua sắm văn phòng phẩm của Ban Giám hiệu, của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

02

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Hành chính Nhà nước

 

 

Chức danh: Chuyên viên

 

 

E-mail: nguyenhue140689@gmail.com

 

- Công tác lễ tân, chỉ dẫn khách, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên đến làm việc với Ban Giám hiệu; thư ký các cuộc họp của đơn vị; các cuộc họp của Nhà trường (khi lãnh đạo phòng yêu cầu).

- Quản lý, theo dõi, cấp phát Giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; cập nhật văn bản điện tử, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan trình Ban Giám hiệu; phối hợp cùng đ/c Lương Thị Hiền quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; trình văn bản lên Ban Giám hiệu xem xét, ký duyệt; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, xử lý văn bản của các đơn vị.

- Tổng hợp nội dung báo cáo tháng, các báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban tháng của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

03

 

Nguyễn Minh Anh

 

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Triết học 

 

Chức danh: Chuyên

 Viên

 

E-mail: anhtk26@gmail.com

 

- Giúp việc cho công tác Văn phòng Đảng ủy, thực hiện theo sự phân công của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; tập hợp tư­ liệu, văn bản, cung cấp số liệu, làm báo cáo tổng hợp về lĩnh vực công tác Đảng, công tác Chính trị của Nhà trường.

- Phối hợp thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Trường; công tác lễ tân, trang trí, khánh tiết các Hội nghị của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

04

 

Nguyễn Thị Chinh

 

Trình độ C/môn: Cử nhân Kinh tế Bưu chính viễn thông

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: nguyenchinh87@gmail.com

 

- Sắp xếp, phát hành văn bản sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt, đóng dấu về các đơn vị; chuyển và cập nhật thông tin về biến động nhân sự của các đơn vị cho Website; kiểm soát việc điều chỉnh biến động nhân sự các đơn vị trên Website.

- Trực tiếp nhận thư tín, bưu phẩm chuyển phát nhanh trình Ban Giám hiệu và chuyển các đơn vị; tiếp nhận chứng từ thanh toán kinh phí thư tín của Nhà trường.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định; phục vụ lễ tân phòng làm việc của Ban Giám hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

05

Đào Thị Liên

 

Trình độ C/môn: Cử nhân Kế toán

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: daothilien1986@gmail.com

 

- Phối hợp tổng hợp tư­ liệu, văn bản, cung cấp số liệu, làm báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của đơn vị; công tác văn thư của đơn vị.

- Phối hợp phục vụ lễ tân, trang trí, khánh tiết các Hội nghị của Trường; phục vụ lễ tân phòng làm việc của Ban Giám hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

06

Đỗ Hùng Cường

 

Trình độ C/môn: Lái xe

 

Chức danh: Nhân viên

 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn (theo phân công của Chủ tịch công đoàn).

- Chịu trách nhiệm thực hiện việc lái xe, quản lý và bảo dưỡng xe (Gồm các xe: Honda Civic, xe Ford transit 16 chỗ, xe Mitsubishi Jolie 07 chỗ). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

2.3 Phụ trách công tác Trạm Y tế

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

01

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Trình độ C/môn: Bác sĩ

 

Chức danh: Trưởng Trạm y tế

 

E-mail: huongtu025@gmail.com

 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác quản lý và hoạt động  chuyên môn của Trạm y tế.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm y tế hàng năm; dự toán kinh phí hoạt động của Trạm Y tế; thanh quyết toán kinh phí hoạt động của trạm y tế; tổng hợp báo cáo về sử dụng thuốc, về công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học; thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; tuyên truyền, tư vấn các vấn đề về sức khỏe; chỉ đạo thực hiện công tác phòng dịch, công tác Bảo hiểm y tế và các công tác khác của Trạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

02

Lê Đình Tươi

 

Trình độ C/môn: Cử nhân điều dưỡng

 

Chức danh: Chuyên viên

 

E-mail: ledinhtuoi77@gmail.com

 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn bộ phận.

- Giải quyết các công việc của trạm khi Trưởng trạm đi vắng.

- Trực tiếp thực hiện các công việc sau: Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện công tác phòng dịch bệnh; thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống Ma túy học đường; tham gia thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chuyển bệnh nhân nếu có; công tác văn thư của Trạm; phối hợp cùng đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác Bảo hiểm y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

03

Lê Thị Yên

 

Trình độ C/môn: Trung cấp Y

 

Chức danh: Nhân viên

 

E-mail: lethiyen1982@gmail.com

 

- Theo dõi công tác chấm công, nghỉ phép của Trạm y tế; thực hiện công tác Bảo hiểm y tế, cập nhật, lưu trữ hồ sơ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; thường trực cấp cứu, cấp phát thuốc, vào sổ khám bệnh hàng ngày, chuyển viện bệnh nhân nếu có; phối hợp triển khai công tác phòng dịch cùng Đ/c Lê ĐìnhTươi.

- Thực hiện các công việc khác khi được Trạm điều động; các công việc khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 

 2.4 Công tác Tổ bảo vệ

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

01

Nguyễn Văn Bảo

Tổ trưởng

Phân công nhiệm vụ cán bộ theo kế hoạch tuần, tháng, quý, năm; Quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ, cùng thực hiện các nhiệm vụ như các đồng chí nhân viên:

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Nhân viên bảo vệ

Phạm Đình Nghiêm

Nguyễn Huy Trường

Trần Minh Tú

Giáp Đình Tiến

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Đình Việt

Bùi Ngọc Hải

Đặng Ngọc Minh

Trịnh Anh Tạo

Đỗ Huy Hoàng

Nguyễn Phương Thảo

- Nhiệm vụ chung: Giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Giữ gìn an toàn tài sản Nhà trường. 

- Nhiệm cụ thể của ca trực:

+ Làm việc theo ca hàng ngày, kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, tết… Tuần tra, canh gác kiến nghị biện pháp khắc phục. Giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn nhà trường.

+ Lập biên bản người vi phạm nội quy, kiến nghị biện pháp xử lý.

+ Bảo vệ hiện trường các vụ việc xảy ra, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

+ Bảo vệ thi tuyển sinh, học kỳ, các hội nghị, hội thảo, đón khách quốc tế, văn nghệ, thể thao…

+ Xung kích cứu, chữa cháy tại chỗ (khi có sự cố cháy xảy ra)

+ Thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, hướng dẫn khách đến trường liên hệ công tác. Giữ gìn trật tự vệ sinh khu vực cổng trường.

+ Kiểm tra thiết bị, vật tư vào/ra khỏi trường theo đúng quy định, bắt giữ kẻ trộm cắp.

+ Kiểm soát người, phương tiện ra khỏi trường, ngăn chặn người vào trường trái phép.

+ Lập biên bản và xử lý các vụ việc, nếu việc hệ trọng phải xin ý kiến Lãnh đạo phòng và nhà trường giải quyết theo đúng luật pháp và quy định của nhà trường.

+ Ghi chép vào sổ trực ban đầy đủ và rõ ràng tình hình trong ca làm. Các việc chưa giải quyết xong phải bàn giao cho ca sau giải quyết tiếp. Báo cáo Lãnh đạo phòng tình hình trong ca làm việc.

 

 

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm