Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024. 3854.6516

Email: phongkhcn@spnttw.edu.vn

                hoptacquocte@spnttw.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trình độ C/môn: Tiến sĩ.

Chức danh: Trưởng phòng

E-mailnguyenthiminhngoc@spnttw.edu.vn

ThS. Lê Hồng Thư

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng 

E-maillehongthu@spnttw.edu.vn

                 

 

   

I. Chức năng:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt động KHCN; giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế theo Luật giáo dục Đại học và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Khoa học Công nghệ

- Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành;

- Xây dựng quy định về NCKH; Kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ NCKH;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm, dài hạn của Nhà trường. Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động KHCN;

- Khai thác các nguồn vốn hoạt động khoa học công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất Hiệu trưởng quyết định phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham mưu tổ chức các hội nghị KHCN;

- Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện đề tài khoa học của cán bộ viên chức và tham mưu công tác nghiệm thu đề tài khoa học của cán bộ viên chức theo quy định hiện hành.

- Là đầu mối tham mưu thực hiện công tác biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của Trường;

- Là đầu mối tham mưu trình Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khoa và Hội đồng khoa học đào tạo của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tìm kiếm đối tác trong đào tạo, NCKH và nâng cao năng lực cán bộ về NCKH và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng giao.

Hợp tác Quốc Tế

a. Quản lý, điều phối, tư vấn các hoạt động hợp tác quốc tế

- Đầu mối theo dõi giám sát, phát triển quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, thiết lập mới mối quan hệ quốc tế nhằm nâng cao uy tín của Trường;

- Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và các văn bản quản lý về hợp tác quốc tế trong Trường. Tổ chức thực hiện và giám sát các nội quy, quy chế, kế hoạch đã ban hành;

- Xây dựng kế hoạch, tổng kết công tác hợp tác quốc tế hàng năm của trường.

- Soạn thảo tài liệu, chuẩn bị văn bản và tổ chức lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác quốc tế. Tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường.

- Quản lý, thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường triển khai các chương trình hợp tác quốc tế đã được Nhà trường thông qua.

- Quản lý, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ các đơn vị xin tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành. Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị về kết quả các hội thảo, tập huấn, hợp tác để đánh giá kết quả quá trình thực hiện.

b. Quảng bá hình ảnh, vị thế của Trường

- Quản lý Trang web tiếng Anh của trường.

- Quảng bá, cập nhật hình ảnh và thông tin về Trường trên các ấn phẩm đối ngoại.

                                                                                                 

Quay lại