Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên

20 Tháng Mười Hai 2017

 PHÒNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN, SINH VIÊN

  Địa chỉ: Tầng 1 nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 0243.552.7562

Email: phongcthssv@spnttw.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Trình độ C/môn: CVC. Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Chức danh:  Trưởng phòng

E-mail: nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn


 

 

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thuat.JPG

 

 

 

ThS. Đồng Văn Thuật

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng

- E-mail: dongvanthuat@gmail.com

         

I. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý học viên, sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lập kế hoạch, nội dung và thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, giáo dục đạo đức, lối sống học viên, sinh viên.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến t­ư tưởng của học viên, sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quy chế học viên, sinh viên, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, Học bổng KKHT, Nghị định, Chỉ thị, quy định,.... có liên quan đến học viên, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong sinh viên. Là đầu mối, phối hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội cho học viên, sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội cho học viên, sinh viên.

Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của người học

- Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai các biện pháp quản lý học viên, sinh viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị định của Nhà nước, quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý học viên và sinh viên: Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên cuối học kỳ, năm học, khóa học; Học bổng KKHT; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với học viên, sinh viên.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các quyết định nhập học, quản lý, lưu trữ hồ sơ học viên và sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý học viên, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... cho học viên, sinh viên.

Thực hiện các chế độ chính sách, công tác hành chính đối với học viên, sinh viên

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến học viên, sinh viên.

- Triển khai các công tác khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, sinh viên: Xác nhận đăng ký làm vé tháng xe buýt, xác nhận vay vốn chính sách, giấy xác nhận SV...

Tư vấn, hướng nghiệp việc làm cho sinh viên

- Thực hiện công tác tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Khảo sát, đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của nhà trường mỗi năm học.

- Theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp.

- Tổ chức các seminar tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Tổ chức ngày hội việc làm, chương trình đối thoại với các nhà tuyển dụng.

- Kết nối với cựu học viên, sinh viên và các nhà tuyển dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm.