Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên

20 Tháng Mười Hai 2017

 PHÒNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN, SINH VIÊN

  Địa chỉ: Tầng 1 nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 0243.8547300

Email: phongcthssv@spnttw.edu.vn

 

 


ThS. Lê Ngọc Chiến

- Trình độ C/môn: CVC. Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: lengocchien@spnttw.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Trình độ C/môn: CVC. Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng

- E-mail: nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thuat.JPG

 

 

 

ThS. Đồng Văn Thuật

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng

- E-mail: dongvanthuat@gmail.com

 

   

         

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 13/3/2019 về việc đổi tên đơn vị thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên hiện nay có 15 đ/c trong đó: 01 Trưởng phòng; 02 phó Trưởng phòng (trong đó 01 phó Trưởng phòng kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm); 01 tổ trưởng Tổ KTX. Bộ phận chuyên môn văn phòng gồm 08 đ/c (01 đc nghỉ không lương), bộ phận KTX gồm 07 đ/c (trong đó 01 đ/c hợp đồng thời vụ);

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý học viên, sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy định của Nhà trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lập kế hoạch, nội dung và thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, giáo dục đạo đức, lối sống học viên, sinh viên.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến t­ư tưởng của học viên, sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quy chế học viên, sinh viên, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, Học bổng KKHT, Nghị định, Chỉ thị, quy định,.... có liên quan đến học viên, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong sinh viên. Là đầu mối, phối hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội cho học viên, sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội cho học viên, sinh viên.

2.2. Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của người học

- Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai các biện pháp quản lý học viên, sinh viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị định của Nhà nước, quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý học viên và sinh viên: Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên cuối học kỳ, năm học, khóa học; Học bổng KKHT; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với học viên, sinh viên.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các quyết định nhập học, quản lý, lưu trữ hồ sơ học viên và sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý học viên, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... cho học viên, sinh viên.

2.3. Thực hiện các chế độ chính sách, công tác hành chính đối với học viên, sinh viên

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến học viên, sinh viên.

- Triển khai các công tác khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, sinh viên: Xác nhận đăng ký làm vé tháng xe buýt, xác nhận vay vốn chính sách, giấy xác nhận SV...

2.4. Tư vấn, hướng nghiệp việc làm cho sinh viên

- Thực hiện công tác tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Khảo sát, đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của nhà trường mỗi năm học.

- Theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp.

- Tổ chức các seminar tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Tổ chức ngày hội việc làm, chương trình đối thoại với các nhà tuyển dụng.

2.5. Công tác quốc phòng quân sự địa phương của Nhà trường, công tác an ninh trường học.

- Lập kế hoạch công tác quốc phòng quân sự địa phương, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, kế hoạch bảo vệ trong các ngày lễ lớn của đất nước, kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức tập huấn, huấn luyện tự vệ, tham gia hội thi, hội thao LLVT hàng năm và các công tác liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho học viên, sinh viên; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến học viên, sinh viên.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo quý, sơ kết, tổng kết về lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương và công tác an ninh trật tự trong học viên, sinh viên.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể

 

TT

Họ tên/chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1

Lê Ngọc Chiến

- Chuyên viên chính

- Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Giáo dục Thể chất;

Thạc sĩ Quản lý Văn hóa

 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý nhà nước lĩnh vực công tác quản lý học viên, sinh viên. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của phòng.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý quản lý học viên, sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật NCS, học viên, sinh viên.

- Phối hợp với trưởng các đơn vị liên quan trong trường thực hiện kế hoạch, chương trình công tác quản lý quản lý học viên, sinh viên theo quy định.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS trường thực hiện các nhiệm công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

- Kiêm nhiệm công tác Cựu Chiến binh nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao.

2

Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Chuyên viên chính

- Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

 

 

 

Giúp trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động tuần công dân HSSV; kế hoạch công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học viên, sinh viên theo năm học; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.....

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp với Ban cán sự lớp, đoàn;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu liên quan đến lĩnh vực công tác HVSV với Nhà trường và Bộ GD&ĐT;

- Thực hiện công tác Thanh tra (Do Ban Thanh tra phân công);

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn Thanh niên Nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

Đồng Văn Thuật

- Chuyên viên

- Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử; Thạc sĩ Quản lý Văn hóa

 

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý sinh viên hệ đào tạo liên kết, theo dõi cảnh báo kết quả học tập, rèn luyện, thôi học, nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên diện buộc thôi học, xin thôi học, đối chiếu bằng tốt nghiệp vv....;

- Thực hiện, triển khai việc đăng ký tạm trú cho sinh viên nội, ngoại trú theo quy định và xử lý các vụ việc xảy ra trong SV nội trú và theo dõi đăng ký tạm trú cho sinh viên nước ngoài;

- Báo cáo đăng ký, di chuyển sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự với Ban CHQS quận Hà Đông;

- Thành viên Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Thành viên Tổ dư luận xã hội (kiêm nhiệm);

- Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương (do Ban CHQS trường phân công);

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4

Hà Thọ Kiên

- Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật kinh tế

 

 

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các công việc sau:

- Quản lý sinh viên các khoa Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Piano, Thanh nhạc hồ sơ nhập học, quản lý thông tin phần mềm sinh viên, quản lý, theo dõi sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; theo dõi, đánh giá rèn luyện, xét học bổng, trợ cấp xã hội, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Piano, Thanh nhạc;

- Phối hợp với Cố vấn học tập và văn phòng các khoa Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Piano, Thanh nhạc về tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Thực hiện các báo cáo về điểm rèn luyện, học bổng KKHT và trợ cấp xã hội từng học kỳ của sinh viên toàn trường sau mỗi học kỳ theo mẫu biểu yêu cầu của Bộ GD & ĐT;

- Thông báo thực hiện chế độ chính sách với sinh viên; tổng hợp danh sách/báo cáo sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từng học kỳ/năm học;

- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế của sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Piano, Thanh nhạc đang theo học tại nhà trường;

- Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp theo khoa phụ trách;

- Thực hiện các công việc khác trưởng phòng phân công.

5

Trần Thị Hiếu Trung

- Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc; Thạc sĩ LL&PP dạy học âm nhạc

 

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm khoa Thiết kế đồ họa trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học, thông tin phần mềm sinh viên, quản lý, theo dõi sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; theo dõi, đánh giá rèn luyện, xét học bổng, trợ cấp xã hội, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhành Thiết kế Đồ họa và các chuyên ngành tốt nghiệp đào tạo Thạc sĩ;

- Phối hợp với Cố vấn học tập và văn phòng Thiết kế Đồ họa về tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Phối hợp với Khoa Sau đại học, phòng Đào tạo quản lý, lưu trữ hồ sơ NCS, học viên, tổng hợp công tác khen thưởng, kỷ luật đối với NCS, học viên (cho nghỉ học tạm thời, cảnh báo; cho thôi học, buộc thôi học,…) báo cáo Thường trực hội đồng TĐKTKL học viên, sinh viên Nhà trường.

- Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp theo khoa phụ trách;

- Thành viên Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế của sinh viên khoa Thiết kế đồ họa đang theo học tại nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

6

Nguyễn Thị Thu Hà

- Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc; Thạc sĩ LL&PP dạy học âm nhạc

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm Khoa SPAN trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học, thông tin phần mềm sinh viên, quản lý, theo dõi sinh viên, dân tộc, tôn giáo, sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; theo dõi, đánh giá rèn luyện, xét học bổng, trợ cấp xã hội, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc;

- Phối hợp với Cố vấn học tập và văn phòng Sư phạm Âm nhạc về tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế của sinh Khoa SPAN viên đang theo học tại nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

7

Đỗ Thị Vân Anh

- Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán.

 

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm khoa VHNT, khoa Thiết kế Thời trang và khoa Công nghệ may trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học, thông tin phần mềm sinh viên, quản lý, theo dõi sinh viên, dân tộc, tôn giáo, sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; theo dõi, đánh giá rèn luyện, xét học bổng, trợ cấp xã hội, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành VHNT, khoa Thiết kế Thời trang và khoa Công nghệ may;

- Phối hợp với Cố vấn học tập và văn phòng khoa VHNT, khoa Thiết kế Thời trang và khoa Công nghệ may về tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp theo khoa phụ trách;

- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế khoa VHNT, khoa Thiết kế Thời trang và khoa Công nghệ may viên đang theo học tại nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

8

Nguyễn Thùy Trang

- Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Thiết kế Thời trang; Thạc sĩ Quản lý Văn hóa.

 

- Thư ký các cuộc họp phòng; theo dõi chấm công và tổng hợp chấm công của đơn vị gửi phòng TC-CB.

- Công tác văn thư của phòng: Vào sổ lưu giữ các văn bản, chuyển công văn đi - đến của đơn vị trong và ngoài trường. Photo các văn bản, tài liệu của đơn vị.

- Giải quyết các giấy tờ liên quan đến học viên, sinh viên; Giấy vay vốn, sổ ưu đãi, giấy xác nhận SV, thẻ xe buýt, làm lại thẻ SV, đơn xin miễn giảm học phí…;

- Quản lý, báo cáo kiểm kê tài sản, văn phòng phẩm của phòng;

- Tổng hợp báo cáo tháng của đơn vị;

- Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp theo khoa phụ trách;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

9

Vũ Đình Chinh

- Chuyên viên chính

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Giáo dục Thế chất

 

 

Tăng cường công tác quản lý hành chính đối với HVSV tại KTX, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, văn hóa văn nghệ, TDTT cho HVSV KTX, các chế độ về y tế, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe HVSV ở KTX.

- Phối hợp với công an phường trong việc quản lý, đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy, quy chế KTX, đảm bảo trật tự, an toàn nội vụ và vệ sinh trong khu vực KTX.

- Kiểm tra công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu KTX.

- Đăng ký, theo dõi, quản lý về tạm trú, tạm vắng của HVSV ở KTX.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

10

Nguyễn Văn Ngọc

- Nhân viên

- Tổ trưởng Tổ KTX

- Trình độ chuyên môn:

Trung cấp Sư phạm

 

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý KTX theo "Quy chế Công tác HSSV nội trú" và Nội quy của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và bố trí chỗ ở cho HVSV, quản lý theo quy chế hiện hành;

- Quản lý hồ sơ sinh viên nội trú; quản lý cơ sở vật chất tại KTX;

- Quản lý nhân sự của tổ KTX và phân công trực bảo vệ 24/24 giờ trong ngày;

- Chấm công, thanh toán công làm thêm của cán bộ trực ca trong tháng; tham gia công tác thu tiền nhà ở, điện, nước;

- Chịu trách nhiệm công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cho sinh viên ăn, ở, sinh hoạt, tự học và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao tại KTX;

- Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các nhân viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên theo quy chế HSSV nội trú;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

11

Lê Viết Trung

- Nhân viên

- Trình độ chuyên môn:

Không (học vấn 12/12)

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

12

Nguyễn Thu Trang

- Nhân viên

- Trình độ chuyên môn:

Trung cấp Nghề kỹ thuật Giao thông vận tải

 

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

13

Nguyễn Thị Nga

- Nhân viên

- Trình độ chuyên môn:

Không (học vấn 12/12)

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

14

Nguyễn Đức Hòa

- Nhân viên

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật (Hợp đồng thời vụ).

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm