Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Địa chỉ: Khu nhà B, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38546517

E-mail: khoamythuat@spnttw.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị May

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

                              chuyên ngành Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách khoa

Email: mayduc42d@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/hoangtran.jpg

 

 

 

ThS. Nguyễn Huy Trung

- Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật

                              chuyên ngành Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- Email: nguyentrung2464@yahoo.com.vn  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

- Trình độ C/môn: Phó Giáo sư Nghệ thuật;

                             Tiến sĩ Văn hóa học;

                             Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- E-mail: nguyencuong7676@gmail.com

 

 

 

 

 

I. Chức năng:

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục Mỹ thuật, ngành Hội hoạ theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

II. Nhiệm vụ:

Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật Mầm non, Sư phạm mỹ thuật liên thông chính quy và ngành Hội họa ở các trình độ: đại học, sau đại học.

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Sư phạm mỹ thuật.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

Quản lý người học:

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.