Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Âm nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

 

             Địa chỉ: Nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                   Điện thoại văn phòng: 024. 38546521         

 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa phụ trách

Email: hangtcspnttw@gmail.com

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

TS. Ngô Thị Việt Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: vietanhor@gmail.com

 

 

 


 

ThS. Phạm Hoàng Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: trungchihuy@gmail.com

 

 

 

 

 

 

I. Chức năng:  Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Sư phạm Âm nhạc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

II. Nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc có trình độ: đại học, sau đại học.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do Khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Âm nhạc.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ học viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sư phạm Âm nhạc.

Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

Quản lý người học:

- Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/ học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/ học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/ học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/ học viên theo quy định. – Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên/ học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công