Cơ cấu tổ chức

Khoa Văn hóa Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

  

Địa chỉ: Phòng 504 nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6420

Email: khoavhnt@spnttw.edu.vn

 

 TS. Hoàng Công Dụng

 - Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa
 - Chức danh: Trưởng Khoa 

E-mail:  hcdung@moet.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thanh Loan

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Văn hoá học

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- E-mail: thanhloanvhnt271980@gmail.com

 

 

 

I. Chức năng

Khoa Văn hóa - Nghệ thuật là đơn vị chuyên môn thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý và tổ chức đào tạo các ngành được giao; tổ chức bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; quản lý người dạy, người học, người lao động thuộc khoa.

II. Nhiệm vụ

Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.