Cơ cấu tổ chức

Khoa Piano & Thanh nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA PIANO & THANH NHẠC

             Địa chỉ Văn phòng Khoa: Tầng 1 phòng 105 nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                  Điện thoại Văn phòng: 024.6682.0464

 

 

 

 

 

Trưởng khoa 
TS. Đỗ Hương Giang

 

 

 Phó Trưởng khoa
ThS. GVC. Trần Thị Thảo

 

DINH CONG HAI.jpg

 

 Phó Trưởng khoa

ThS. Đinh Công Hải

 

I. Chức năng:

Khoa Piano và Thanh nhạc có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên trong phạm vi của ngành Piano và Thanh nhạc theo các quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ:

Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng các ngành ; Piano, Thanh nhạc chuyên ngành, Thanh nhạc sư phạm,  ở các trình độ: đại học, sau đại học.

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Tổ chức cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động dạy học  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Tổ chức, điều hành hoạt động kiểm tra, thi, chấm thi; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa phụ trách theo quy định.

Nghiên cứu khoa học:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong phạm vi chuyên môn của khoa và nhà trường;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn học thuộc khoa theo quy định.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Về tổ chức, quản lý Khoa:

- Tổ chức, quản lý và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên, viên chức hành chính thuộc khoa quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa theo quy định.

Quản lý người học:

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện thực tập nghề nghiệp, thực tập sư phạm.