Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế đồ họa

20 Tháng Mười Hai 2017


KHOA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

     Địa chỉ: Phòng 604, nhà E - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                  Điện thoại văn phòng: 024.6682.6654

                                                                    

 

 

-ThS. Nguyễn Duy Quốc Tuấn

-Trình độ C/môn: Thạc sỹ Mỹ thuật

- Chức danh: Phó Trưởng khoa - phụ trách khoa

- Email: nguyenduyquoctuan2010@gmail.com

 

 

 

 

- ThS. Phạm Phương Linh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và Lịch sử MTCN

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: linkphamphuong@gmail.com

 

 

 

 

- ThS. Nguyễn Xuân Tám

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Mỹ thuật

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: tamnguyenxuan.art@gmail.com

 
I. Chức năng

Khoa Thiết kế Đồ họa có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

 II. Nhiệm vụ

 - Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

 - Đào tạo chuyên ngành Thiết kế Đồ họa trình độ đại học, trên đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

 - Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

 - Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên.

 - Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.