Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

 

            Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6683.4349

Email: 

Ths. Lê Mạnh Hùng

- Trình độ C/môn: Cử nhân Tin học Kinh tế/ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

- Chức danh: Giám đốc

E-mail: lmhung@spnttw.edu.vn

TS. Trịnh Thị Hà

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-mail: trinhthiha@spnttw.edu.vn

 

Ts. Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so
  sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-mailnguyenthanhdung@spnttw.edu.vn

 

 

I. Chức năng

1. Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan đến Tin học, Ngoại ngữ.

2. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng nhận theo chuẩn đầu ra cho sinh viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo chuẩn quốc gia, quốc tế.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

  II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy tin học, ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy tin học, ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy tin học, ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp Tin học, Ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên.

- Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và của nhà trường.

- Điều tra nhu cầu học tin học, ngoại ngữ trong và ngoài Trường để có kế hoạch trình BGH quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu người học.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trường để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ chuyên và không chuyên đạt chuẩn các các trình độ.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

- Tham mưu BGH phối hợp tổ chức các lớp ngoại ngữ cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động.

- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ, tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo trung tâm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc

- Cán bộ, giảng viên: 10

- Các mảng công việc: Đào tạo chính quy bộ môn Tin học, Ngoại ngữ; Đào tạo dịch vụ, bồi dưỡng bộ môn Tin học, Ngoại ngữ; Công tác văn phòng.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Lê Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn:

+ Ths. Quản Trị Kinh doanh

+ Cử nhân: Tin học Kinh tế

- Chức danh: Giám đốc Trung tâm, chuyên viên chính, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy

- Email: lmhung@spnttw.edu.vn

- SĐT: 0934.609.099

* Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc trong Trung tâm:

+ Phụ trách các công tác: tổ chức, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng và tài chính.

+ Phụ trách chung về công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học.

+ Tham gia giảng dạy môn Tin học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu có yêu cầu.

- Công tác kiêm nhiệm: Phó tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật.

2. Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc, giảng viên.

- Email: dungthanhnguyen1979@yahoo.com

- SĐT: 0912.905.956

* Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc cụ thể sau:

+ Phụ trách sắp xếp công tác dự giờ, đánh giá giờ dạy.

+ Xây dựng kế hoạch thi: Triển khai sắp xếp phòng thi, chấm thi, coi thi.

+ Phụ trách công tác thực hiện chương trình, thời khóa biểu

+ Công tác định biên

+ Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí.

+ Tham gia giảng dạy môn tiếng Anh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc có yêu cầu.

3. Trịnh Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc, giảng viên.

- Email: Hakheo09@gmail.com

- SĐT: 0983.181.107

* Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc cụ thể sau:

+ Phụ trách Nghiên cứu khoa học.

+ Quản lý sinh viên, tư vấn học tập cho sinh viên.

+ Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm.

+ Xây dựng và phụ trách các đề án liên quan đến ngoại ngữ.

+ Thực hiện công tác phát triển các lớp dịch vụ của trung tâm.

+ Tham gia giảng dạy môn tiếng Anh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc có yêu cầu.

- Công tác kiêm nhiệm: Trưởng ban Nữ công – Công đoàn trường.

4.  Nguyễn Thị Lê

- Trình độ: Cử nhân/môn: Sư phạm Âm nhạc. Đang học Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Chức năng: chuyên viên Văn phòng

- Email: leanh9991@gmail.com

- SĐT: 0983.181.107

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau:

+ Quản lý, cấp phát chứng chỉ, bài thi các loại. Sao y văn bằng chứng chỉ.

+ Quản lý hồ sơ đào tạo, các công tác liên quan của bộ môn ngoại ngữ.

+ Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi ký sổ lên lớp của GV hàng tháng, Phòng học; Trang thiết bị dạy học.

+ Tổng hợp thông tin để thực hiện công tác báo cáo tháng.

+ Lên kế hoạch mở các lớp riêng, lớp học kỳ 3.

+ Tư vấn học tập cho sinh viên.

+ Theo dõi nề nếp dạy học; Các vấn đề về thời khóa biểu.

+ Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

5. Nguyễn Thúy Hà       

- Trình độ: Ths. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

 Cử nhân/môn: Tiếng Anh thương mại

- Chức năng: chuyên viên Văn phòng

- Email: Ngha2013@gmail.com

- SĐT: 0906 297529

* Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau:

+ Phụ trách công tác học trả nợ.

+ Quản lý hồ sơ đào tạo, các công tác liên quan của môn Tin học và Tiếng Việt thực hành.

+ Phụ trách công tác ghi sổ họp hàng tháng.

+ Chấm công, Phân loại lao động hàng tháng.

+ Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác dạy học, văn phòng .

+ Tư vấn học tập cho sinh viên.

+ Triển khai văn bản, thông tin.

+ Lưu giữ điểm thi, bài thi học phần…

+ Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn. Theo dõi ký sổ lên lớp của GV hàng tháng.

+ Theo dõi nề nếp dạy học; Các vấn đề về thời khóa biểu.

+ Quản lý giấy tờ giao, nhận, sổ nhật ký phòng học tin.

+ Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

6. Vũ Việt Hoàng

- Trình độ: Cử nhân

- Chức năng: Giảng viên

- Email: hoangvuviet0705@gmail.com

- SĐT: 0942 075880

* Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau:

- Tham gia giảng dạy tin học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

7. Nguyễn Thị Ân

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Quản lý Giáo dục.

- Chức năng: giảng viên.

- Email: nguyenan.0378@gmail.com

- SĐT: 0965283178

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau:

+ Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

8. Phạm Thị Ngọc Bích

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

- Chức danh: giảng viên.

- Email: phamngocbich069@gmail.com

-SĐT: 0985891352

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau:

+Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

9. Hoàng Thị Thu  Hằng

- Trình độ: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

- Chức năng: giảng viên.

- Email: hoangthuhanghy@gmail.com

- SĐT: 0904351313

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

10. Ngô Thị Hòa

- Trình độ: Thạc sĩ tiếng Anh.

- Chức năng: giảng viên.

- Email: ngohoa0211spnttw@gmail.com

- SĐT: 0915302395

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau;

 + Tham gia giảng dạy

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

11. Trương Tố Loan

 - Trình độ: Thạc sĩ tiếng Anh

- Chức năng: giảng viên.

- Email: truongtoloanspnttw@gmail.com

- SĐT: 0913036146

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

12. Phạm Thị Lý

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Ngôn ngữ Anh

- Chức năng: giảng viên.

- Email: lypt7983@gmail.com

- SĐT: 0988356986

* Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

13. Lê Thị Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Ngôn ngữ Anh

- Chức năng: giảng viên.

- Email: hientienganh1975@gmail.com

- SĐT: 0984973489

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo trung tâm yêu cầu.

14. Trịnh Thị Thu Hiền

- Trình độ: Tiến sĩ/môn Quản lý giáo dục

Nhiệm vụ được phân công:

Hiện đang nghỉ không lương

 


 
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm