Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

 

            Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6683.4349

Email: 

Ts. Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so
  sánh đối chiếu

- Chức danh:  Giám đốc

E-mailnguyenthanhdung@spnttw.edu.vn

TS. Trịnh Thị Hà

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-mail: trinhthiha@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

I. Chức năng

1. Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan đến Tin học, Ngoại ngữ.

2. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng nhận theo chuẩn đầu ra cho sinh viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo chuẩn quốc gia, quốc tế.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

  II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy tin học, ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy tin học, ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy tin học, ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp Tin học, Ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên.

- Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và của nhà trường.

- Điều tra nhu cầu học tin học, ngoại ngữ trong và ngoài Trường để có kế hoạch trình BGH quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu người học.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trường để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ chuyên và không chuyên đạt chuẩn các các trình độ.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

- Tham mưu BGH phối hợp tổ chức các lớp ngoại ngữ cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động.

- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ, tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.