Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin và Truyền thông

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 024 6251 6416

E-mail: trungtamttudntt@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Dinhgiale.jpg

ThS. Đỗ Anh Tuấn

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Nghệ thuật SK

- Chức danh: Giám đốc Trung tâm, Chuyên viên chính

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

TS. GVC Lê Thị Mỹ Hạnh

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Ngôn ngữ học

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-maillemyhanh@spnttw.edu.vn

 

 

 

I. Chức năng

Là đơn vị cơ sở trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiệncông tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ của Trường.

- Nắm bắt tin tức thời sự, các vấn đề trong nước và quốc tế có liên quan đến các hoạt động của Nhà trường để phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phục vụ cho công tác của Nhà trường; Thực hiện các công tác liên quan đến báo chí, truyền hình, Tạp chí Giáo dục - Nghệ thuật.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện; in ấn, phát hành giáo trình, tài liệu của Nhà trường theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, tra cứu và khai thác tài liệu; bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Nhà trường.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 


Quay lại