Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6417

E-mail: bbt.tapchi@spnttw.edu.vn

 

 

 

Quyền Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Email: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100837.jpg

 

 

Phó Tổng biên tập

ThS. Lê Mạnh Hùng

E-Mail: lmhung@spnttw.edu.vn

 

     Giới thiệu chung

 

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, được cấp phép hoạt động báo chí phát hành rộng rãi trong cả nước theo quyết định số 1493/GP-BTTTT ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và cấp lại lần 02 số 240/GP-BTTTT ngày 05/8/2014. Tạp chí có chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Tạp chí hoạt động theo luật báo chí của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật có: Hội đồng biên tập, 01 Tổng biên tập, 01 Phó tổng biên tập và các ban chuyên môn.

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật ra đời đang từng bước đổi mới để xây dựng chất lượng nội dung, hình thức quảng bá phù hợp để tạp chí thực sự đến với đông đảo bạn đọc xa gần.

I. Chức năng:

       Tạp chí Giáo dục nghệ thuật là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ:

       - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Tổng biên tập phê duyệt.

         - Tổ chức viết tin, bài, biên tập, đưa thông tin lên Tạp chí theo quy định của pháp luật.

         - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, phát hành tạp chí theo quy định của Luật báo chí.

        - Quản lý tổ chức cán bộ, tài sản, các hoạt động thu, chi tài chính và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo các văn bản quy định hiện hành.


Quay lại