Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6417

E-mail: bbt.tapchi@spnttw.edu.vn

 

 

 

Quyền Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Email: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100837.jpg

 

 

Phó Tổng biên tập

ThS. Lê Mạnh Hùng

E-Mail: lmhung@spnttw.edu.vn

 

     Giới thiệu chung

 

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, được cấp phép hoạt động báo chí phát hành rộng rãi trong cả nước theo quyết định số 1493/GP-BTTTT ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và cấp lại lần 02 số 240/GP-BTTTT ngày 05/8/2014. Tạp chí có chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Tạp chí hoạt động theo luật báo chí của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật có: 01 Tổng biên tập, 01 Phó tổng biên tập, 01 Trưởng ban biên tập và các uỷ viên (thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm).

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật ra đời đang từng bước đổi mới để xây dựng chất lượng nội dung, hình thức quảng bá phù hợp để tạp chí thực sự đến với đông đảo bạn đọc xa gần.

I. Chức năng:

       Tạp chí Giáo dục nghệ thuật là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ:

       - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Tổng biên tập phê duyệt.

         - Tổ chức viết tin, bài, biên tập, đưa thông tin lên Tạp chí theo quy định của pháp luật.

         - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, phát hành tạp chí theo quy định của Luật báo chí.

        - Quản lý tổ chức cán bộ, tài sản, các hoạt động thu, chi tài chính và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo các văn bản quy định hiện hành.

III. Phân công nhiệm vụ:

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

Hội đồng biên tập

1

 PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chủ tịch

2

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Ủy viên

3

GS.TS. Nguyễn Văn Đính

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Ủy viên

5

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Ủy viên

Thư ký

1

ThS. Hà Thị Thu Hà

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Thư ký

Ban Biên tập

1

ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Trưởng ban

2

ThS. Đỗ Anh Tuấn

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Ủy viên

3

ThS. Trần Hạnh Nguyên

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Ủy viên

4

ThS. Tạ Anh Ngọc

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Đoan Trang

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Ủy viên

       

Ban Trị sự - Tổng hợp

1

ThS. Trần Thị Quý Thảo

Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị Thiết bị

 

2

ThS. Trần Hạnh Nguyên

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

 

Ban Phát hành

1

CN. Nguyễn Thị Đoan Trang

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

 

2

CN. Phan Tuấn Thịnh

Chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

 

 

 

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm